Европейският съюз предоставя финансиране за редица проекти и програми, свързани с обновяване на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажна собственост (ЗУЕС). Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) предоставя възможност за 80% безвъзмездно финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради. За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии с цел основен ремонт или основно обновяване на сгради в режим на етажна собственост. собствениците могат да учредят сдружение.

Кой може да кандидатства за безвъзмездно финансиране?

Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Същото трябва да бъде вписано в Публичен регистър на сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост към съответната община.    

Процедура по учредяване на сдружение на собствениците

  1. Учредително събрание

За създаването на сдружението е необходимо да бъде свикано Учредително събрание, на което да присъстват собствениците, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Учредителното събрание се свиква чрез покана, в която е важно да бъде описан дневният ред, мястото, датата и часа на провеждането му.

Дневният ред на учредителното събрание трябва да включва:

  1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците и одобряване на текста на Споразумение за създаването му.
  2. Определяне на наименование
  3. Избор на Управител и Контрольор или на Управителен съвет/ Контролен съвет

След провеждането на събранието, всички решения трябва да бъдат обективирани под формата на протоколи, споразумение и също и нотариално заверена декларация – образец от подписа на управителя на сдружението.

  1. Заявление за регистрация

В законоустановения срок, председателят или управителят трябва попълнят Заявление за регистрация на сдружението за вписване в Регистъра, към което се прилагат копия от протоколите на провелото се Учредително събрание.

Вписване в регистър БУЛСТАТ

След като в Общината разгледат заявлението Ви и същото няма нередовности, които трябва да бъдат отстранени, ще Ви бъде издадено Удостоверение за регистрация на сдружението. Сдружението е необходимо да бъде вписано и в Регистър БУЛСТАТ като за тази цел то може да бъде подадено електронно. Заявлението е необходимо да бъде подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва софтуер за подписване на документи и след това същото се качва обратно в системата.

Предвид големия набор от документи, които е необходимо да бъдат съставени, както и специфичните изисквания на Регистър БУЛСТАТ, можете да се обърнете към нашия екип, който ще съдейства по време на целия процес по учредяване и регистрация на сдружението на етажните собственици.  

Публикувано на: 19/01/2024

Аниния Ненкова

Аниния Ненкова е юрист, който се занимава активно със защитата на търговски марки. Водена от идеята за справедливост като основна ценностна категория в правото, винаги работи с особено внимание и детайл към всеки казус и клиент. Проявява интерес в сферата на промишления дизайн и патентите.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.