Какво е годишният финансов отчет?

Годишният финансов отчет (ГФО) представлява „структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието, представена като:

а) активи;

б) пасиви;

в) собствен капитал;

г) приходи;

д) разходи;

е) парични потоци[1].

„Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение[2]“. За едноличните търговци и микропредприятията законът предвижда възможности за изготвяне на ГФО с по-малко съставни части[3].

Кой е длъжен да публикува годишен финансов отчет и какъв е срокът?

Всяко лице, което е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, е длъжно в срок до 30 септември на следващата година да публикува годишен финансов отчет в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ)[4].

За целите на Закона за счетоводството „предприятия са:

1. търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци;

2. местните юридически лица, които не са търговци;

3. бюджетните предприятия;

4. консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;

5. фондовете за извършване на плащания и осигурителните каси по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;

6. търговските представителства;

7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги[5]“.

Кой има право да подаде заявлението за публикуване на ГФО в ТРРЮЛНЦ?

Заявлението за публикуване на ГФО в ТРРЮЛНЦ може да бъде подадено от:

1) законния представител на предприятието (управител, изпълнителен директор и т.н.);

2) съставителя на ГФО с пълномощно с нотариална заверка на подписите;

3) адвокат с изрично пълномощно в обикновена писмена форма.

При подаване документите по електронен път заявителят следва да има електронен подпис, който отговаря на изискванията на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)[6].

Каква е санкцията, ако не се публикува годишен финансов отчет в срок?

При неподаване на годишния финансов отчет в срок на управителя на предприятието се налага глоба в разбер от 200 до 3000 лв., а освен това се налага имуществена санкция и на самото предприятие в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.[7]

Кой има право да състави ГФО?

ГФО може да се съставя от счетоводители или специалисти с друго икономическо образование и определен стаж в областта съобразно изискванията на чл. 17 и чл. 18 от Закона за счетоводството.

Какви са санкциите при нарушаване изискванията за съставяне на ГФО?

Ако управителят на предприятието възложи съставяне на ГФО в нарушение на законовите изисквания, той се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.[8]

В случай че имате нужда от съдействие със съставянето и публикуването на годишен финансов отчет за Вашето предприятие, нашият екип може да Ви помогне с всяка една стъпка от процеса.


[1] Т. 1.3 от Счетоводен стандарт № 1 – Представяне на финансови отчети

[2] Чл. 29, ал. 1 ЗСч

[3] „Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите“ (чл. 29, ал. 3 и 4 ЗСч).

[4] или чрез икономическо издание или чрез интернет, ако лицето не е търговец и не е юридическо лице с нестопанска цел.

[5] Чл. 2 от Закона за счетоводството

[6] Чл. 17, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ

[7] Чл. 74, ал. 1 от Закона за счетоводството

[8] Чл. 70, ал. 1 от Закона за счетоводството

Публикувано на: 30/08/2023

адв. Иван Иванов

Иван Иванов е част от екипа на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ от есента на 2021 г. Той притежава знания и практически опит в областта на облигационното, вещното и наследственото право, както и в областта на личните данни и онлайн търговията. Иван има афинитет към гражданския процес, а също и към защитаване правата на пострадали от престъпления чрез изготвянето на тъжби, сигнали и искове относно претърпени имуществени и неимуществени вреди. Работни езици: български, английски

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.