Днес в Държавен вестник брой: 64, от дата 3.8.2018 г. бе публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

С изменението се приемат новите образци за съобщения и за възражението срещу заповед за изпълнение, което се подава от длъжника в случай, че е платил изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение (чл. 414а от ГПК). Към възражението длъжникът прилага доказателство за изпълнението на задължението, с препис за заявителя. Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи разноски за производството. Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок.

С изменения в чл. 415 от ГПК се предвидиха две нови хипотези, при които съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си – когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК (залепване на уведомление) и когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.

Друго изменение в ГПК, което наложи промени в образците, е това в чл. 410, ал. 2 и създаването на нова т. 7 в чл. 412 ГПК. С тях се въведе изискване за посочване на начина на плащане – по банкова сметка или друг начин за плащане, при подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение.

Образец на възражението по чл. 414а от ГПК.

Настоящата статия не представлява правна консултация. Ако имате нужда от консултация или съдействие при образувано срещу Вас заповедно производство, не се колебайте да се свържете с нас.

Публикувано на: 03/08/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.