С Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 204 от 19 октомври 2023 г. беше ефективно изменен образецът на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. Горното е резултатът на промени в ЗМИП в сила от 14.07.2023 г. Какво ново трябва да декларират задължените лица?

На първо място, обаче следва да припомним именно кои са задължените лица по закона, кога се подава такава декларация, и съответно каква е санкцията при нарушение.

1. Кого задължава законът да декларира съответните обстоятелства?

Това са законните представителите на съответните търговци и/или юридически лица с нестопанска цел.

2. В какви хипотези и срокове следва да се случи декларирането?

2.1. Според чл. 63, ал. 6 от ЗМИП законните представители на субектите са длъжни да заявят за вписване действителните си собственици, ако същите, разбира се, не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им.

Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението възниква:

– ако действителните собственици не са вписани в другите български регистри като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

– ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

В случай, че съдружници и/или еднолични собственици се явяват чуждестранни физически лица без българско местожителство, следва да бъде посочено и лице за контакт на територията на Р. България.

2.2. Обстоятелствата следва да бъдат заявени в 7-дневен срок от настъпването им, съгласно Закона за Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

3. Какви са санкциите при нарушение?

Относно неспазването на сроковете ЗТРРЮЛНЦ препраща към санкциите, уредени в ЗМИП, а именно:

 • имуществена санкция в размери от 1000 до 10000 лв. за юридически лица (след месец юли 2024 г. се очаква последното да се унифицира на фиксиран размер от 5000 лв.)
 • ако след наложена глоба/имуществена санкция задълженото лице не заяви вписване до изтичане на един месец от налагането на глобата или имуществената санкция, се налага нова в същия размер всеки месец до заявяване на вписването.
 • лице за контакт, което не изпълнява задълженията си за предоставяне на информация по чл. 61 и чл. 62 от ЗМИП, пък подлежи на глоба в размер от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 2000 лв.

4. Какви са промените в образеца?

4.1. Фокусът е поставен върху доразвиване на описанието на правата на действителния собственик.

Налага се да се посочат по-обстоятелствено вида и обема на притежаваните права на действителния собственик, примерно, дали са:

 • физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове;
 • физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас;
 • физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин, като следва да се опише точния начин; или
 • физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.

като също следва да се посочи обемът на притежавани права (примерно, процент притежавани дялове) и тяхно описание (право на собственост, контрол, право на глас и др.).

4.2. В допълнение, с новата ал. 5 към чл. 63 се изисква към декларацията да се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби закона.

Тоест, при липса на информация в обичайните удостоверения/извлечения за актуални състояния на търговците по веригата за собственост, следва да се представят където е приложимо документи като:

 • Заверено актуално извлечение от книгата на акционерите;
 • Документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техния размер – заверени актуални устави / дружествени договори / учредителни актове; акции / временни удостоверения и други;
 • Протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания;
 • Актуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или правни образувания;

Примерни описания на такива типове документи също са въведени като нова графа в образеца на декларацията и задължените за подаването ѝ лица могат да посочат кой релевантен документ прилагат.

Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП следва да бъде с нотариална заверка на подписа при заявяване.

За повече информация дали попадате в обхвата на закона, как да декларирате съответните обстоятелства и какво следва да приложите, може да се обърнете към нашия екип за съдействие.

Публикувано на: 04/11/2023

aдв. Марин Сарафов

Адвокат Марин Сарафов е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2019 г. Притежава знания и практически опит в търговското, дружественото и облигационното право, придобит в международна корпоративна кантора при обслужване както на местни, така и на чуждестранни клиенти, навлизащи на българския пазар.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.