Правото на рекламация е основно право на всеки един потребител при закупуване на стока. Тo произтича от законовата и търговската гаранция, с която е защитена покупката на стоката.

Рекламацията представлява изявление от страна на потребителя към търговеца, че закупената стока не съответства с договора за продажба или е настъпило някое от условия в предоставената търговска гаранцияКак се упражнява правото на рекламация?

Рекламацията се предявява устно или писмено пред търговеца или упълномощено от него лице. Според ЗЗП търговецът е длъжен да приеме всяка рекламация подадена в срок. Следва да се приложат задължително касова бележка или фактура, както и всякакви други документи, от които потребителят черпи права – гаранционни карта, протоколи за несъответствиеи т.н.

В какъв срок трябва да се предяви гаранцията?

Както вече знаем от предишната ни статия по темата, законовата гаранция е с продължителност от две години. Поради това за всяка стока може да бъде предявена рекламация в рамките на двугодишния срок. Ако търговецът е предоставил гаранция с по-голяма продължителност, то вие може да упражните правото си в зависимост от срока по търговската гаранция. Важно е да се отбележи, че рекламацията следва да бъде направена в двумесечен срок от откриване на несъответствието.

Какви са възможностите ви?

В резултат на надлежно упражнено право на рекламация, за потребителят възникват четири възможни претенции към търговеца:

  • възстановяване на платена сума;
  • заменяне на стоката с друга;
  • отбив от цената или
  • безплатно извършване на ремонт.

Изборът към коя възможност ще се ориентира е предоставена изцяло на потребителя, като той следва да посочи това при предявяване на рекламацията.  Важно е да се знае, че когато искате възстановяване на платената сума, търговецът има правото да откаже тази претенция, ако може в едномесечен срок да замени или поправи стоката, както и ако прецени, че несъответствието е незначително.

Когато е налице незначително несъответствие, тоест стоката е годна за употреба, но има недостатъци, то имате възможността да искате отбив в цената. Отбивът представлява намаление в платената от вас цена за стоката. До него се стига най-често, когато търговецът откаже да възстанови цялата платена сума, тъй като дефектът е незначителен.

Последната възможност е замяната на стоката с друга или безплатното извършване на ремонт. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е задължение на търговеца. Той обаче има възможността да избере по какъв начин да извърши това – дали чрез замяна на стоката или чрез безплатно извършване на ремонт. Важно е знаете, че  като потребители не дължите никакви допълнителни суми при упражняването на претенциите си по рекламацията.

Във връзка с упражняване правото на рекламация, следва да се уточни, че между търговеца и потребителя може да възникне спор относно несъответствието на стоката. Възможно е рекламацията да бъде приета, да бъде издаден рекламационен документ и все пак да не бъде удовлетворена. Тогава единствената възможност за разрешаване на правния спор между страните е споразумение или съдебно дело.

Навременната реакция и търсене на правна помощ при възникване на спор относно рекламация на стока е изключително важна, тъй като могат да се предотвратят редица нежелани последици.

Публикувано на: 10/01/2019

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.