От 31 март 2024 България става пълноправен член на Шенгенското пространство по въздух и вода. В Шенген вътрешните граници могат да се преминават на всяко едно място – по суша, въздух и вода, без да се извършва гранична проверка на хората, независимо от тяхната националност или възраст. Именно това породи множество въпроси, един от които е какъв ще бъде режимът за напускане на страната от непълнолетните лица.

Досега преминаването им отвъд границите на страната се допускаше с надлежна нотариално заверена декларация-съгласие от двамата родители/настойници/попечители, ако детето пътува само или декларация-съгласие от единия родител, в случай, че лицето пътува само с единия от тях. При хипотеза, в която единият от родителите не желае да даде своето съгласие за напускане на страната, но пътуването е в интерес на детето, законът предоставя възможност да се поиска разрешение от съда за пътуване в чужбина при наличието на определени обстоятелства /ТР № 1/03.07.2017г. по т. д. № 1/2016 Г., ОСГК на ВКС/. Тази възможност все още съществува при необходимост от преминаване на сухоземните граници, както и пътуване извън пределите на Шенгенската зона.

Източник: Chris Leipelt, Unsplash

Членството на България в Шенгенското пространство към настоящия момент обхваща само въздушните и морските граници, поради което заверена декларация-съгласие ще продължава да се изисква на сухоземните граници. Притеснението, което се поражда в резултат на свободното придвиждане по въздух и вода на децата, се изразява в евентуалното им „отвличане“ от родител, тъй като пътуването от и до държава членка на Шенген се окачествява като „вътрешен полет“ и респективно отпада изискването за представяне на декларация-съгласие.

В случай, че съществува реална опасност от такова извеждане отвъд граница, новите промени в Семейния кодекс предвиждат налагане на забрана за напускане на страната на непълнолетно лице при наличие на конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето от родител, настойник, попечител или роднина. Производството се извършва по съдебен ред и започва по молба на родител, настойник или попечител. Предвидено е като превантивна мярка задължение на съда за незабавно уведомяване органите за граничен контрол при Министерството на вътрешните работи за образуваното производство, в резултат на което до влизане в сила на съдебното решение детето може да напуска страната само с разпореждане на съда. След постановяване на съдебното решение същото се изпраща на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи за въвеждане на сигнал в Шенгенската информационна система.

Забраната за напускане може да бъде с максимален срок до една година, като същата може да бъде отменена с решение на съда по молба на родител, настойник или попечител, ако представят доказателства, че рискът от незаконно извеждане на детето е отпаднал.

Въпреки въведеното свободно преминаване от и до държави членки в Шенген, рисковете за непълнолетните лица могат да бъдат предотвратени чрез предвидените възможности в българското законодателство.

Публикувано на: 03/04/2024

Елена Димитрова

Елена Димитрова е завършила специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство в гр. София. Тя проявява засилен интерес в областта на гражданския процес, семейното и наследственото право. Към момента е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ и подпомага активно работата на адвокатите, като проучва съдебна практика, изготвя становища и книжа по делата.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.