корпоративни клиенти

Трудово право, счетоводство и ТРЗ

Какви услуги предлагаме на търговските дружества в тази област? 

  • Съдействие при сключването и прекратяването на трудови договори;
  • Организиране на счетоводството; изготвяне на месечни ведомости за заплати; 
  • Изготвяне и подаване на месечни данъчни декларации в съответствие със Закона за данък върху добавената стойност Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие с българското законодателство;
  • Осигуряване на съответствие на възнагражденията с правните и регулаторните изисквания; 
  • Представителство при съдебни дела и спорове, свързани с трудови правоотношения; 
  • Преструктуриране и реорганизация на дружества;
  • Консултации във всички области на защитата на данните, поверителността и защитата на правата върху интелектуалната собственост; 
  • Заявяване на идентификационен номер по ДДС и регистрация по ДДС; 
  • Разрешения за работа на лица при преместване или стартиране на компания. 

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.