Промяната, която има за цел да сложи край на фигурата на „вечния длъжник“, бе гласувана и приета на второ четене от Народното събрание в петък (20.11.2020 г.).

„С изтичането на десетгодишна давност, се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено“ – това гласи текстът на чл. 112 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

По отношение на заварените случаи, както вече споменахме, бе приет текст на преходна разпоредба, че давността ще важи и за заварените дългове.

Началният момент за тях започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.
Ако има образувано изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а ако такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.

Кога няма да се прилага давността?

Към първоначално гласуваните изключения от това правило, за които давността няма да се прилага, са добавени още две и във финалния текст, като давността няма да се прилага за вземания:

  1. от  търговска дейност на еднолични търговци или на физически лица-съдружници в дружество по чл. 357 от ЗЗД, т. нар. гражданско дружество;
  2. за непозволено увреждане;
  3. за неоснователно обогатяване;
  4. за издръжка;
  5. за трудово възнаграждение;
  6. за обезщетения по Кодекса на труда;
  7. по повод приватизационна сделка;
  8. по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

За абсолютната давност ще се прилагат и две разпоредби от ЗЗД, които се отнасят до познатата обща давност. Това са текстовете на чл. 115 и чл. 118. Следователно давността няма да тече между близки роднини – родители и деца, съпрузи, настойници и попечители, за вземания на дружество срещу управителя, за вземания на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, както и докато трае съдебния процес за вземането.

Промените в закона ще влязат в сила 6 месеца след обнародването им в Държавен вестник.

Публикувано на: 23/11/2020

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.