С новите промени в Търговския закон („ТЗ“) от 23.10.2018 г., приети в Държавен вестник, брой № 88/2018 се правят някои важни изменения, касаещи акционерните дружества издали акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения. За тези промени се знаеше отдавна, като те най-сетне станаха факт, след като минаха и широко общественото обсъждане.

Най-важната промяна е в чл. 178 ал. 1 от ТЗ, която определя, че занапред акциите на приносител спират да съществуват. Съгласно§11, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ТЗ , акционерните дружества, издали акции на приносител, имат срок от девет месеца (до 23.07.2019 г.) да ги заменят с поименни акции, да започнат да водят книги за акционерите и да заявят вписването на новите обстоятелство в Търговския регистър.

Акционерите с акции на приносител или временни удостоверения ще имат срок от девет месеца да върнат своите акции, като същите ще бъдат заменени с поименни такива. В противен случай акциите на приносител ще бъдат обезсилвани. Акционерите, които не са върнали акциите си в този срок, могат да поискат от дружеството да заплати равностойността на направените по акциите вноски в 6-месечен срок от узнаването за това, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

В промените се уреждат и правата на кредиторите с поименни акции, като горецитираните промени ще важат и за тях. При замяната дружеството ще отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и ще го вписва в книгата за акционерите. Същите са изискванията и при запор на акции на приносител.

Кредиторът със залог или запор ще носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите.

Ако акционерните дружества не изпълнят законовите си задължения в срок до 23.07.2019 г. подлежат на принудителна ликвидация. Агенция по вписванията в двумесечен срок след изтичането на гратисния период ще има задължението да изготвя списъци с акционерните дружества, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията и ще го предоставя на прокуратурата, които ще инициират производства по заличаването им  по чл. 252, ал. 1 т. 4 от Търговския закон.

Настоящата статия не представлява правен съвет. Адвокатско дружество „Георгиев, Петров и Ко.“ остава на разположение да ви съдейства относно цялостната процедура, която ще трябва да извършите, за да приведете акционерните дружества, които управлявате в съответствие със закона.

Публикувано на: 25/10/2018

адв. Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Специализирал е в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.