На извънредно заседание днес Народното събрание приеха на второ четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Приетите изменения са свързани основно с подаването на годишните финансови отчети (ГФО). В момента всяко дружество и юридическо лице с нестопанска цел заплаща такса от 40.00 лв. за вписване на отчета или 20.00 лв. ако заявлението се подаде по електронен път.

Средно 350 000 търговци, фондации и сдружения подават ГФО. Миналата година само за вписването им държавата е получила над 8.4 млн. лв. С отпадането на таксата тези пари ще остават в бизнеса.

Друго важно изменение предвижда, че ГФО няма да се подават на три места – в Агенция по вписванията (АВ), Националната агенция за приходите и в Националния статистически институт.

Промяната е свързана с това, че предстои Агенция по вписванията да стане „единна входна точка“, т.е ГФО ще се подават само пред нея. Това се очаква да се случи в началото на 2022 г.

Промените предвиждат и друго важно облекчение, а именно: дружествата да спрат да подават заедно с ГФО допълнителни документи, като решение на общото събрание или едноличния собственик, покани за свикване на общо събрание или протоколи за провеждането му, с които сега доказват, че той действително е приет.

След влизане на закона в сила ще бъде достатъчно да подадат декларация по чл. 13, ал 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинност на обявените актове.

Това правило се прилага и по отношение на неприключилите производства по вече подадени заявления за обявяване на ГФО и годишни доклади за дейността.

Разширява се и кръгът на лицата, които имат право да подават годишни финансови отчети. Преди редакцията на чл. 15 от ЗТРРЮЛНЦ, финансовите отчети се подават от търговеца, прокуриста, друго лице в предвидените от закона случаи или адвокат с изрично пълномощно.

Със законопроекта се предлага да може и всяко „изрично упълномощено лице, като упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя“.

Промени са предвидени за редът и начинът на заявяване обявяването на ГФО и годишните доклади за дейността. Електронното подаване на документи към този момент се извършва чрез заявление, подадено до Търговския регистър с електронен подпис.

Законопроекта предвижда да се създадат формуляри по образци, съгласно
чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката, утвърдени със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на НАП, които се обнародват в „Държавен вестник“.

По гореописания ред (чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката) ще се подават и документи по ЗДДФЛ, тоест годишните данъчни декларации и годишния отчет на дейността по ЗДДФЛ на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския регистър, вкл. едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Същият ред е предвиден и при подаване на документи и декларации по ЗКПО.

В случай че законопроектът бъде приет, същият ще влезе в сила от 01.01.2022 г. с изключение на §5 от законопроекта, съгласно който подаването на ГФО ще бъде придружено само с декларация по чл. 13, ал 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинност на обявените актове и ще влезе в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“.

Публикувано на: 14/04/2020

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.