Как съпрузите могат да уредят имуществените си отношения?

Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по три начина:

 • законов режим на общност (всяко имущество, което се придобива от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, става тяхна обща собственост, независимо на чие име е придобито)
 • законовият режим на разделност (всеки съпруг по време на брака придобива имуществото сам за себе си);
 • договорният режим.

Лицата, които са сключили граждански брак преди 1 октомври 2009 г. също имат възможност да уредят имуществените си отношения с договор и да изберат един от трите реима. Ако не са избрали, за тях ще се прилага режима на общност.

Какво може да съдържа един брачен договор?

С брачният договор се уреждат всички или някои имуществените отношения във връзка със сключването на брака, отношения по време на брака и при евентуалното му прекратяване. Личните отношения не могат да бъдат уредени с този договор.

Чл. 38 от Семейния кодекс съдържа примерно изброяването на възможното съдържание на договора – правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, както и това притежавано от съпрузите преди брака, участието на страните в разходите и задълженията, издръжката между съпрузите, както и тази на децата. Дадена е възможност да се уреждат други имуществени отношения – такива могат да бъдат предпоставките за отмяна на дарения, извършени във връзка с брака.

За неуредените в брачния договор отношения се прилага законовият режим на общност – всичко, придобито по време на брака чрез съвместен принос, е съпружеска имуществена общност.

Условия за действителност на брачния договор:

 • Брачен договор може да бъде сключен от лица, които или вече са съпрузи, или възнамеряват да сключат брак. Според българското право, това трябва да са мъж и жена.
 • Дееспособни лица – пълнолетни лица, които не са поставени под запрещение. Малолетно лице (до 14 г.) не може да сключва такъв договор, но непълнолетно лице (до 18 г.) може, при условие, че вече има сключен граждански брак.
 • Предмет на брачен договор могат да бъдат само имуществени отношения между съпрузите.
 • Договорът трябва да се сключи лично от страните, които се явяват пред нотариус. Не се допуска сключване чрез пълномощник.

Брачният договор с всяка изминала година набира все по-голяма популярност – това се доказва от броя регистрирани договорни режими в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите:

Необходими действия за сключването на брачен договор:

 • Брачният договор се сключва лично от съпрузите в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. При сключване на граждански брак след сключване на брачен договор, съпрузите са длъжни да представят пред нотариуса, пред когото са сключили брачния договор, копие от удостоверението за граждански брак, издадено от общинската администрация.
 • С брачния договор може да се прехвърля право на собственост, както и да се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот. Договорът в такъв случай може да играе ролята на прехвърлителна сделка, но формата остава същата и не е необходим нотариален акт. В тези случаи е необходимо заверяване от нотариус, в чийто район се намира имотът.
 • Нотариусът трябва да удостовери датата и съдържанието на брачния договор, да го впише в нотариалните книги и да издаде Удостоверение, в което ще е посочена датата на сключване на договора, регистрационния номер в нотариалните книги, както и номерът, под който нотариусът е вписан в Нотариалната камара. За тези действия на нотариуса се събира нотариална такса, чийто размер се определя от наличието на прехвърляне на право на собственост или учредяване или прехвърляне на друго вещно право.
 • Брачните договори се регистрират в Регистърът на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията. Предпоставка за това е представяне пред длъжностно лице по гражданско състояние в общината, където бракът е бил сключен, на писмена декларация от двамата съпрузи за избор на договорен режим за регулиране на имуществените отношения между тях,  удостоверението от нотариуса и две заверени копия на самия брачен договор.

Брачните договори, с който се прехвърлят или учредяват вещни права върху недвижим имот, се вписват в Имотния регистър към Агенция по вписванията.

Преди да се впише в регистъра, той се отбелязва към акта за граждански брак. С оглед на предмета може да се налага вписване и в други регистри – при прехвърляне на права върху въздухоплавателни средства, кораби, търговско предприятие, права на индустриална собственост.

Действие на брачния договор:

Ако брачният договор бъде сключен преди брака, то той ще влезе в сила със сключването на гражданския брак. Ако брачният договор е сключен по време на брака, това се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и влиза в сила от деня на сключването на договора или от друга дата, определена в него (независимо дали е бъдеща или минала дата).

Брачният договор може да бъде изменян при спазване на формата за действителност – писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Страните могат да придадат действие на промяната с обратна сила, но при условия, че не се засегнат интересите на трети лица.

Извод:

Брачният договор е полезен правен инструмент, чрез който съпрузите могат да уредят имуществените си отношения, като най-често в практиката този договор се използва за спестяване на такси и данъци, свързани с текущо или последващо прехвърляне на имущество.

Автор: Габриела Костова

Редактор: Георги Георгиев

Image by Narcis Ciocan from Pixabay

Публикувано на: 30/11/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.