Предстои ми ревизия. Какви са правата ми?

Данъчна ревизия – тези думи стряскат много търговци поради страх от възможни за тях неблагоприятни последици. Притесненията много често са излишни, но породени от неразбиране същността на ревизията и правата, с които всяко едно лице разполага във връзка с провеждането и.

Данъчна ревизия е контролна дейност, извършвана от органите по приходите (НАП) и насочена към установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски. Без съмнение, основната цел на данъчните органи е да проверят дали не сте пропуснали като данъчнозадължено лице да внесете дължимите данъци или осигуровки. Възможно е обаче в резултат на данъчната ревизия да ви се възстановят платени суми, поради надвнасяне например.

Начало на процедурата по данъчна ревизия

Цялата процедура започва с издаване на заповед за възлагане на данъчна ревизия, която се издава само от изпълнителния директор на НАП или определено от даден териториален директор на териториална дирекция лице. Органът, на който е възложена ревизията, е длъжен да ви връчи заповедта, за да може да бъде извършена проверката законосъобразно. Законодателят е преценил, че тази заповед не подлежи на самостоятелно обжалване. В ДОПК изрично е предвиден срок, в който трябва да бъде извършена възложената данъчна ревизия. Той е 3 месеца от датата на връчването на заповедта, но може да бъде удължен с още 2 месеца.  Извършването на данъчна ревизия извън този срок води до определянето й като незаконна.

Докато тече проверовъчната дейност от страна на НАП, вие сте задължен да оказвате нужното съдействие и да предоставите желаната от тях информация, но срещу това си задължение вие имате следните права:

  • Опазване в тайна сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи данъчна и осигурителна информация;
  • Разясняване на правата в произвоството;
  • Уважение към честта и достойнството при осъществяване на ревизията;
  • Да изисквате от лицата, извършващи данъчната ревизия, да се легитимират.

Как завършва ревизията?

В срок от 14 дни след изтичане на горепосочения срок, ревизиращият орган трябва да състави т.нар. ревизионен доклад, в който се съдържа информация за обхвата на ревизията, извършените действия и установените факти и обстоятелства, направените фактически и правни изводи, предложение за установяване на задълженията, както и опис на приложените доказателства. Докладът трябва да ви бъде връчен в тридневен срок от съставянето му, като ви е предоставена възможност да подадете възражение срещу него.

С доклада обаче не може да се установяват задължения, а това се прави с издаването на ревизионен акт. Той се изготвя от органа, възложил ревизията и ръководителя на ревизията. Това става в срок до 14 дни след като сте подали възражения по доклада, а ако не сте подали такива – от деня след този, в който изтича възможността ви за подаване на възражения. Ревизионният акт се издава в писмена форма и има задължително съдържание, в което се установяват задълженията, ако има такива. В седемдневен срок от неговото издаване, органът по приходите е длъжен да ви го връчи.

Оттук нататък, ако за ваше нещастие са установени някакви задължения, имате две възможности:

  • Да изпълните доброволно задълженията, установени с ревизионния акт;
  • Да обжалвате акта.

Обжалването се случва по административен път пред директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при централно управление на НАП в 14-дневен срок от връчването му. Характерно е, че жалбата се подава чрез териториалната дирекция. В нея е хубаво да посочите мотиви за отменянето на акта, но решаващия орган разглежда всички основания за неговата законосъобразност служебно. Добре мотивираната жалба обаче винаги увеличава шансовете за успех. Директорът на „ОДОП“ може да потвърди, измени или отмени ревизионния акт. Не може обаче да увеличава задължението установено с него. Ако ревизионният акт не бъде отменен по административен път, имате възможност да го обжалвате и по съдебен ред пред административния съд.

Своевременната реакция и търсене на правна помощ при провеждането на данъчна ревизия е изключително важна, тъй като могат да се предотвратят редица нежелани последици. Така че не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от нашите услуги.

Публикувано на: 04/07/2018

адв. Борислав Симпличев

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.