В края на 2019 г. бяха приети изменения в Закона за счетоводството (ЗСч), с които бе предвидено декларация за липса на дейност да се подава еднократно, а не ежегодно, както беше преди години с подаването на т.нар „нулеви“ декларации в Национална агенция за приходите (НАП) и „нулеви“ годишни финансови отчети в ТРРЮЛНЦ. Декларирането за неосъществяване на дейност се извършва чрез публикуване на Декларация по образец, утвърден със заповед от Mинистъра на финансите, а не както беше по-рано– с декларация в свободен текст.

„Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“

Съгласно  § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗСч, необходимо е да са изпълнени кумулативно следните условия:

  • през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  • през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
  • не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  • не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Докога трябва да се публикува декларацията за липса на дейност?

За да се възползват от това облекчение, предприятията, които не са осъществявали дейност, трябва да подадат декларация за липса на дейност в ТРРЮЛНЦ до 31-ви март на следващата година.Предвид извънредното положение от 2020 г. и по силата на приетите изменения, за 2021 г. срокът е удължен до 30-ти юни. В случай, че този срок се пропусне, остава задължението да се подаде Годишен финансов отчет (ГФО), за да се избегне налагането на санкции.

Декларацията се обявява със заявление образец Г3, което може да се подаде на хартия или по електронен път, лично от управителя или от адвокат с изрично писмено пълномощно, заедно с декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинността на заявените обстоятелства.

В зависимост от правната форма, своите декларации предприятията подават при следните условия:

  • търговци (по см. на ТЗ) публикуват своите декларации в ТТРЮЛНЦ;
  • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) публикуват своите декларации в Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията;
  • всички останали предприятия публикуват своите декларации, чрез икономическо издание или чрез интернет.

За публикуването на тази декларация не се дължи държавна такса, за разлика от годишните финансови отчети, където същата е в размер на 40.00 лв. (ако се подава на хартия) и 20.00 лв. (ако е по електронен път).

Декларация за липса на дейност и към НСИ

За предприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период, съществува задължение за подаване на декларация по образец към Националния статистически институт (НСИ). Срокът за подаване през 2021 г. е до 30 юни.

Има няколко възможности за подаване на декларацията: на място в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ), чрез имейл, адресиран до съответния отдел „Статистически изследвания“ към ТСБ, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път, чрез персонален идентификационен код (ПИК), който се получава от НАП.

Декларации по ЗДДС

В случай, че предприятието, което не извършва дейност е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), същото има задължение ежемесечно да се отчита по ЗДДС. Макар и с нулеви стойности е необходимо да се изготвя и подава Справка декларация по ЗДДС, както и оборотни дневници.

Публикувано на: 29/03/2021

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.