За какво трябва да внимаваме при сключването на договор за заем?

Когато нуждата срещне излишъка се стига до сключване на договорa за заем.

При договор за заем се изисква предаване на заемната сума, за да се счита за сключен. Според Върховният касационен съд (ВКС) договорът за заем не се счита сключен, ако в него или в съпътстващи писмени документи не е ясно изразено, че заемната цена е предадена на заемателя.

Изисква ли се специална форма за договор за заем?

Договорът за заем е неформален договор, който може да бъде сключен в писмена форма или чрез реално предаване на паричната сума, предмет на договора. За да бъде доказано обаче сключването на действителен договор за заем за суми над 5000 лв. е необходима писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 3 от ГПК. Следователно, реалното предаване на сумата следва да бъде доказано чрез надлежни писмени доказателства.

В практиката често самият писмен договор служи за разписка за предаването на сумата.

ВКС обаче отхвърля това съждение в Решение № 277 от 02.12.2019 г. по гр. д. № 237/2019 г. За да послужи писменият договор за заем за разписка за предаването на заемната сума, волята на страните трябва да бъде изразена ясно и недвусмислено. Обратно, наличието единствено на общи уговорки относно правата и задълженията на страните по един договор за заем, без да е ясно посочено, че сумата е предадена, не може да доведе до доказване на предаването на заемната сума. 

В същия смисъл, ако е уговорено, че заемната цена ще бъде предадена в един бъдещ момент, то трябва да се представи допълнително писмено доказателство (разписка), че сумата в действителност е предадена на заемателя. В противен случай договорът за наем не поражда действие и не може да се докаже действителността му пред съд.

При липса на яснота в договора относно предаването на заемната цена, дори запис на заповед издаден, за да обезпечи този договор, не би могъл да докаже действителността на един договор за заем.

Записът на заповед, имащ значение на абстрактна сделка и на ценна книга едновременно, няма доказателствена сила относно съществуването на каузална сделка, свързана с неговото издаване (най-често заем). Той би могъл да има значението при доказването на такава каузална сделка, но само при наличие на друго доказателство, свидетелстващо или удостоверяващо твърдяната каузална сделка. Предвид това записът на заповед е неотносим по едно такова дело.

Особено внимание при сключването на договор за заем

В заключение, от изключителна важност е в договора за заем да е включена еднозначна клауза за предаването на заемната сума, ако тя е платена преди или по време на сключването на договора. При предаване на сумата в по-късен момент е важно да се издаде писмен документ, доказващ тази транзакция.

Липсата на ясна клауза за предаването в договора и последваща разписка водят до третирането на договора за заем като невалиден и оттам – негодно основание за събиране на вземане по съдебен ред.

Публикувано на: 29/05/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.