Застраховането като икономическа дейност има обществено предназначение


По естеството си застраховането е дейност, при която при застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължават да осигурят застрахователно покритие през периода на застраховката, като при настъпване на определен уговорен риск, дължат изплащане на застрахователно обезщетение.


Застраховането като икономическа дейност има обществено предназначение – възмездяване на вредите при реализиране на определено обществено опасно събитие или деяние.

Целта на застраховането е да гарантира сигурността и спокойствието на гражданите и юридическите лица, и да се осигури бъдеща икономическа сигурност и стабилност.

Отделните видове застраховки, които се предлагат на пазара, се различават преди всичко по тяхното икономическо значение, като всяка една от тях покрива определена застрахователна потребност.