Иск срещу застраховател

Настоящата статия цели да ориентира читателя по въпроса кой съд ще разгледа спора му със застраховател, ако се стигне до съдебна фаза Верният отговор на този въпрос изисква анализ на това какъв тип права се претендират, кой ги претендира и какъв е размерът на претенцията във финансов аспект.

Общо правило:

Общият принцип в гражданския процес е: искът се предявява по адреса на ответника (лицето, срещу което е предявен иска) или по неговото седалище и адрес на управление (когато ответникът е търговско дружество).

Изключенията:

Обстоятелството, че всички застрахователи са регистрирани в гр. София, натоварваше съдилищата в този район несъразмерно спрямо тези в провинцията. Това водеше до забавяне в разглеждането на всички дела в София, а бавното правосъдие може да се приравни като ефект на липсата на правосъдие.

Това мотивира законодателя през 2018 г. да измени процесуални закон и да въведе особени правила за застрахователните дела.

1. Иск на застрахован срещу застраховател по имуществена застраховка:

Изборът е на ищеца (лицето, което предявява иска) и той е посочен в най-дясната колона по-долу:

 

 

 

Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи или 

 

 

се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира

настоящият или постоянният адрес на ищеца или
 

Гаранционния фонд или

седалището и адреса на управление на ищеца или
 

Застраховател

по местонастъпване на застрахователното събитие

Съдът, към който се обръщате, следи служебно за тази подсъдност на делото. Ако не сте предявили иска си пред правилния съд, делото ще бъде препратено служебно към него.

Важно е да се отбележи, че тук говорим само за искове, породени от договор със застраховател. Това най-често са имуществени претенции по застраховка „Каско“, „Карго“, „Имущество“ или други. Тук не попада хипотезата на иск на пострадал по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

2. Иск на пострадал срещу Застраховател по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

Тук ще обърнем внимание на иска на пострадал от ПТП срещу виновния водач или срещу неговия застраховател по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Тази хипотеза е различна от горната т. 1, тъй като между пострадалия от ПТП (независимо дали той е претърпят имуществени или неимуществени вреди) и виновния водач няма договорна връзка. Тук се касае за непозволено увреждане или т.нар. деликт – нарушение на общата забрана да не се вреди другиму, предвидена в закона.

С оглед на горното, такива искове ще се разглеждат от съда по адреса/седалището на ответника

 

 

 

Исковете за обезщетение на увреденото лице срещу

Виновното за произшествието лице или 

 

 

се предявяват пред съда, в чийто район към момента на предявяване на исковата молба се намира

постоянният адрес на ответника или
 

Лице, което отговаря за действията на виновното лице или

седалището и адреса на управление на ответника или
Застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“по местонастъпване на застрахователното събитие

3. Иск на застраховател срещу застрахован:

3.1. Ако застрахованото лице е юридическо, тук важи общото правило – компетентен ще е съдът по седалището му.

3.2. Ако искът е предявен от застраховател срещу физическо лице, което действа като потребител (т.е. застрахователната услугата не е предназначена за извършване на търговска или професионална дейност на това лице) – тогава компетентен ще е съдът, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.

4. Значение на претендираната сума:

След като бъде определен кой съд според районирането на страната ще разгледа спора, вече според размера на претендираната сума финално можем да разберем кой съд ще гледа Вашия спор. Тук правилото е по-просто:

4.1. Ако претендирате сума до 25 000 лв., компетентен ще е съответният районен съд

4.2. Ако сумата е над 25 000 лв., спорът ще се гледа от съответния окръжен съд. Тук се преценява размерът на всяка отделна претенция, а не сбора им (ако имате например две претенции – за главница и лихва). Ако една от претенциите е над 25 000 лв. – спорът се разглежда от окръжен съд.

5. Обобщение:

Изборът на подсъдност на едно дело е важен по много причини, част от които са:

  • удобство (географски и транспортно) на страната, която предявява иска;
  • преценка за бързината на процеса;
  • прогнозируемост на спора – след анализ на съдебната практика по сходни случаи на този съд и на Върховния касационен съд.

Всички обсъдени по-горе въпроси на практика се явяват предварително по отношение на евентуалното дело, което ще бъде образувано. Препоръчваме Ви ангажирането на адвокат още преди започване на делото Ви с цел избягване на възможните за Вас рискове като пропускане на съществени срокове, погасяване на правата Ви поради давност, загуба на дело заради процесуални грешки и други.

Публикувано на: 27/02/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.