Ако сте придобили автомобил на лизинг и той бъде откраднат, Вие ще трябва да продължите да заплащате лизингови вноски на лизингодателя. Противозаконното отнемане на МПС не води до прекратяване на договора – това постанови в свое решение в края на 2019 г. Върховния касационен съд (ВКС).

Основни положения при договора за лизинг на автомобил (договор за финансов лизинг):

С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. Собствеността остава за лизингодателя, а лизингополучателят е само ползвател на автомобила. При финансовия лизинг лизингополучателят носи риска от случайно погиване или повреждане. По същината си договорът за лизинг на автомобил е кредит под формата на вещ, по избор на лизингополучателя.

Как се е стигнало до спора пред ВКС:

През 2009 г. лизингово дружество сключва договор за лизинг на автомобил с друго дружество – лизингополучател. Само няколко дни след сключването му обаче, автомобилът е откраднат. В резултат на това лизингополучателят решава да спре да плаща вноските си, а лизинговата компания завежда дело за всички дължими по договора вноски.

Общи правни положения, които ще ни помогнат да разберем ситуацията:

При наличие на случайно събитие или непреодолима сила е налице обективна невъзможност за изпълнение на задължението на този, който дължи да извърши или да не извърши нещо. Общото правило е: неблагоприятните последици от нея са за сметка или на длъжника, или на кредитора, съобразно правилата за риска. Страните по един договор обаче могат да се отклонят от тези правила и да уговорят кой ще носи риска, вкл. от кражба.

При двустранните договори общото правило е, че рискът се носи от длъжника. Както посочихме по-горе обаче, рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при финансов лизинг е за лизингополучателя.

За да разберем логиката на носенето на риска, следва да имаме предвид следното: тъй като договорът за лизинг е двустранен, лизингополучателят има едновременно две качества:

  • кредитор – той има право да иска лизингодателя да му предостави ползването на автомобила за определен период;
  • длъжник – той е длъжен да заплаща лизинговите вноски на лизингодателя.

При кражбата на лизингов автомобил лизингополучателят носи неблагоприятните последици от нея, тъй като задължението му не е погасено и той се е съгласил да носи риска. Точно поради тази причина и лизингополучателят нито може да прекрати договора, нито пък договорът се прекратява автоматично (както би се случило, ако рискът се носеше от длъжника).

А защо именно за кражба отговаря лизингополучателят?

Кражбата представлява отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да бъде присвоена. Тя е „непредвидимо и непредотвратимо действие, което не може да се вмени във вина на длъжника и води до невъзможност същият да изпълни, поради което се явява случайно събитие“. Разследването, доказването и признаването на едно деяние за кражба се извършва по съдебен път по реда на НК и НПК.

Както посочихме по-горе обаче:

  •  лизингополучателят е кредитор по отношение на задължението на лизингодателя да предостави за ползване автомобила за определен период;
  • Рискът от случайно погиване при финансовия лизинг е за лизингополучателя;
  • Трябва страните да не са уговорили в договора друго (т.е. лизингополучателят да не отговаря за случайно събитие или непреодолима сима).

Сами може да си представите до колко едно лице (лизингополучател) има възможност да се споразумее преди сключването на договора за лизинг рискът от погиване или кражба на автомобила да се носи от лизингодателя. Дори бъдещият лизингополучател да отправи до дружество такова искане, едва ли то ще бъде удовлетворено. Не бързайте обаче да заклеймявате договора за лизинг като нещо опасно за Вас и финансовото Ви бъдеще. Кодексът на застраховане от 2016 г. предвиди решение в подобни ситуации. Повече за правата Ви, когато за лизинговия автомобил има сключена застраховка „Каско на МПС” и какво се случа тогава, ще разберете съвсем скоро в статия, която сме подготвили за Вас на тази тема.

Публикувано на: 05/01/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.