Възможно ли неявяване на съпрузите и представянето им от пълномощник?

Съгласно чл. 50 от Семейния кодекс при наличие на непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат, то съдът не е длъжен да установява мотивите им. Гражданскопроцесуалният кодекс въвежда правилото, според което при желание за развод по взаимно съгласие, съпрузите следва да се явят лично на съдебното заседание. Това изискване е регламентирано с цел съдът да може да се убеди в непоколебимостта и сериозността на съгласието за развод, както и да установи какво е съдържанието на споразумението им по чл.51 СК. Когато някой от съпрузите не се яви и затова не е налице уважителна причина, то делото се отлага и се определя нова дата за явяване. От тълкуването на това правило, можем да стигнем до извода, че е възможно някой от съпрузите да не се яви лично в съдебното заседание, но за да не се прекрати делото, то трябва да се докаже наличие на уважителна причина.

Как следва да се тълкува понятието „уважителна причина“?

Законът не съдържа легална дефиниция на термина „уважителна причина“, поради което тя  може да бъде от различно естество. Във всеки конкретен случай съдът има задължение да направи преценка, която трябва да бъде индивидуална и следва да се направи на базата на фактите и представените по делото доказателства.

В Определение № 480 от 11.12.2020 г. по ч. гр. д. № 3862/2020 г. на Върховният касационен съд (ВКС), трето гражданско отделение, се набляга на необходимостта от създаване на съдебна практика по този въпрос, поради настъпилите нови обществено-икономически условия, както и динамичният живот на европейските граждани, които могат да се ползват от гарантираната свобода на движение на хора, стоки, пари и капитали. В горепосоченото определение, ВКС е приел за уважителна причина постоянното пребиваване на едно лице в чужбина и ангажиментите му там, а също така и продължително заболяване на единия съпруг от остро вирусно заболяване с пандемичен характер, каквото е COVID – 19. Приема се, че когато не съществува съмнение в желанието за развод на двете стани, то посочените причини не могат да бъдат непреодолима пречка за прекратяване на брака.

Как следва да бъдат представлявани съпрузите в съда?

При доказано наличие на уважителна причина, молителите могат да бъдат представлявани по силата на изрично пълномощно. С Определение № 480 от 11.12.2020 г. по ч. гр. д. № 3862/2020 г. на ВКС, трето гражданско отделение се потвърждава възможността за това. Според приетото от ВКС е необходимо обемът на представителната власт на пълномощника да бъде ясно очертана, по начин, че да изрази непоколебимо желание за развод на молителите и волята им по всички точки на споразумението по чл.51 СК, с което се определя местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име, както и всякакви други последици от развода, за които съпрузите имат желание да се споразумеят.

Съгласно приетото от ВКС, не е задължително текстът на споразумението да бъде възпроизведен в пълномощното. Достатъчно е от текста на пълномощното да може да се изведе действителната воля на съпрузите по споразумението, като това може да стане и чрез препращане към конкретен друг документ, в който същото е възпроизведено.

Когато е налице съмнение относно обема на представителната власт на пълномощника, който се е явил и е заявил, че представлява страните и е изрично упълномощен, съдът преди да прекрати производството по делото следва да даде на пълномощника възможност да удостовери представителната си власт и нейният обем – решение, което се извежда от Определение № 480 от 11.12.2020 г. по ч. гр. д. № 3862/2020 г. на ВКС, трето гражданско отделение.

Извод:

С Определение № 480 от 11.12.2020 г. по ч. гр. д. № 3862/2020 г. на ВКС, трето гражданско отделение, съдът е приел тълкуване, според което делото не би следвало да се прекрати при кумулативно наличие на две предпоставки.  Първата предпоставка е необходимостта от безспорно установяване за наличието на уважителни причини за неявяването на молителите и представяне на доказателства в тази връзка. Втората предпоставка е изискването на пълномощно, в което е необходимо да личи действителната и категорична воля по представеното споразумение на съпрузите, без да се възпроизвежда целият текст на споразумението.

Автор: Габриела Костова

Редактор: Димитър Петров

Публикувано на: 22/12/2020

адв. Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Специализирал е в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.