Какво да правим, ако има изпълнителен лист срещу нас и искаме да платим дължимото, но кредиторът не оказва необходимото съдействие?

Като длъжник, ние трябва да изпълним точно задължението си, в противен случай кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение (чл. 79, ЗЗД). Само по себе си, изпадането в забава носи допълнителна тежест, която може да бъде избегната, ако дължимото е платено в срок. Но как да платим, когато кредиторът ни не оказва съдействие и отказва да даде информация като адрес или банкова сметка, в следствие на което ние изпадаме в забава?

 Дълго време имаше неясна практика относно казуса с недобросъвестния кредитор, който отказва да съдейства. Наскоро обачеВърховният касационен съд постанови решение, в което определя последствията при такива кредитори.

В Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и по-точно в членове 95-98 е уреден института на забава на кредитора. Съгласно тези разпоредби, кредиторът е в забава, когато неоправдано не приеме предложеното му от длъжника изпълнение или не даде необходимото съдействие, без което длъжникът не би могъл да изпълни задължението си, а когато кредиторът е в забава, рискът преминава у него.

Но как да изпълним задължението си към кредитор, ако той отказва да ни даде банкова сметка или адрес? В Решение № 133/11.12.2020г. по гр,д. № 244 от 2020г. на ВКС, I отделение на Гражданска колегия, се казва, че изпращането на дължимата парична сума с пощенски превод, преди изтичане на срока за изпълнение на парично задължение, представлява предложено от длъжника точно изпълнение на задължението. При такова предложено точно изпълнение, необходимото съдействие, което кредиторът трябва да окаже, се изразява в явяването му в пощенската станция да получи дължимата сума. Ако кредиторът не се яви да получи изпратеното му с пощенски превод, преди изтичане на срока за плащане, то той не дава необходимото съдействие за изпълнение на паричното задължение, поради което съгласно чл.95 ЗЗД изпада в забава.

Как можем да направим това? Изпращане на дължимата парична сума с пощенски превод, може да се извърши във всеки клон на Български пощи. Заедно със сумата за изпращане, трябва да представим 3 имена и ЕГН на длъжника, които можем да вземем от съдебните книжа, напр. решението на съда, както и като основание да посочим номер на делото, състав и съд.

Какво ще стане ако кредиторът не потърси сумата от пощенската станция на посочения адрес?

Решение № 133/11.12.2020г. по гр,д. № 244 от 2020г. на ВКС,  I отделение на Гражданска колегия посочва, че ако длъжникът е изпълнил своето задължение в дадения му срок, той не изпада в забава. Кредиторът е този, който поема отговорността и който ще изпадне в забава, а в този случай чл.96, ЗЗД предвижда, че ако и длъжникът е бил в забава, той се освобождава от последиците й.

В много случаи, недобросъвестният кредитор иска умишлено да увреди длъжника, като не окаже нужното съдействие и по този начин, длъжника да изпадне в забава. Тази практика често оставаше за сметка на длъжника, тъй като нямаше ясно регламентирани правила в закона, които да посочат способ, с който да си служи длъжника за плащане на дължимото в такива ситуации.  С  горецитираното решение на ВКС обаче се затвърди начина, по който длъжника може да изплати дължимото, независимо от волята на кредитора, а именно – чрез пощенски превод, в случаите, в които говорим за парични престации.

Автор: Виктория Бъчварова

Редактор: Димитър Петров

Публикувано на: 16/12/2020

адв. Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Специализирал е в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.