наредба 18 електронни магазини нова регулация

Нови изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини бяха въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се въведоха

Промените, които касаят тези търговци, са описани в  новата глава седма „г“ с чл. „52м“ и „52н“, както и в „Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1“. Те предвиждат създаването на регистър към НАП, който да съхранява информация за лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Каква информация ще бъде събирана?

Търговците ще трябва да подадат следните данни:

 • име на електронния магазин;
 • домейн на електронния магазин;
 • данни за връзка с лицето, което извършва продажби от онлайн магазина (ЮЛ/ЕТ или ФЛ)

В зависимост от това дали продажбите се извършват чрез собствен/нает електронен магазин или ползване на онлайн платформа, търговците подават следната информация:

а) при продажби чрез онлайн платформа:

 • наименование на онлайн платформата;
 • уеб адрес на онлайн платформата;
 • оператор на онлайн платформата.

б) при продажби чрез собствен/нает магазин:

 • информация за собственика на домейна;
 • къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин;
 • кого се осъществява поддръжката на електронния магазин (данни за собственика, ако се осъществява от него или ако е възложено на трето лице – данни за третото лице);
 • къде се съхранява базата данни на софтуера на електронния магазин (на собствен сървър, сървър на хостинг компания или на „облачна услуга“);
 • наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин

Също така трябва да бъде посочен и видът на продаваните стоки или услуги – по номенклатура.

Кога и как се подава необходимата информация?

Лицата, които ще извършват продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин,подават горепосочената информация до НАП по електронен път (чрез портала за е-услуги, достъпен от тук) с квалифициран електронен подпис. Те следва да направят това, преди да започнат своята дейност. Тази информация се подава за всеки електронен магазин, чрез който ще се извършват продажби.

При промяна на някои от първоначалните данни за регистрация, както и при прекратяване на дейността по продажби чрез онлайн магазин, търговците ще трябва да отразят това изменение в 7-дневен срок от настъпването му.

Другата новост е свързана със срока за съхранение на информацията, която се създава от софтуера на електронния магазин. Търговците трябва да съхраняват информацията от текущата база данни и да пазят архивни копия на тези данни за срок от 5 години, като при поискване  да осигурят достъп до тях, с възможност за експорт и копиране.

За повече информация относно измененията кликнете тук.

Публикувано на: 26/10/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.