На 13.05.2020 г. за обществено обсъждане бе представен проектът относно новите промени в ЗУТ (Закона за устройство на територията). Промените са насочени най-вече към опростяване на услугите, регламентирани в ЗУТ в няколко различни направления.     

Създаването на единен електронен регистър  

Основният акцент е създаването на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, с който значително трябва да бъде улеснено обслужването на гражданите и организациите.

Предвиденият регистър следва да бъде в електронна форма и да е достъпен на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Със създаването му трябва да се постигне обединяване на отделните регистри, съдържащи информация за устройството на територията, водени от редица административни органи – МРРБ, ДНСК, областните и общинските администрации.

Според законопроекта в регистъра ще се съхранява следната информация:

  • разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи;
  • заповедите за премахването на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи; 
  • разрешенията за изработване на проекти за устройствени планове и техните изменения;
  • актовете за одобряване на устройствени планове и техните изменения;
  •  удостоверенията на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор;
  • техническите паспорти на строежите;
  • актовете за въвеждане в експлоатация на строежите;
  • заповедите за премахване на незаконните строежи.

С помощта на регистъра трябва да се осигури достъп до информация и документация, необходима за извършване на множество различни административни услуги, с което значително ще се облекчат както гражданите и бизнеса, така и самата администрация. Това следва да доведе до подобряване бързината и  качеството на административното обслужване. Всички държавни органи служебно ще установяват за нуждите на съответното производство относимите обстоятелства.   

Легална дефиниция на „сграда“ – една от важните промени в ЗУТ

Друга важна и дългоочаквана промяна е легалната дефиниция на понятието „сграда“. С направеното предложение се запълва празнота в нормативната уредба. До този момент в законодателството са налице дефиниции на „поземлен имот“ и „самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура“, които заедно със „сграда“ са основните обекти в кадастъра.

„сграда“ е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване, трайно прикрепен към земята, с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31 от ЗКИР.

С предложеното допълнение в §1 от допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър дефиницията следва да изглежда по следния начин: 

Наличието на такава дефиниция води до отстраняване на възможността за неточни, непълни, неясни и двусмислени тълкувания, което ще благоприятства работата на административните органи и съдилищата в страната.   

Общественото обсъждане на измененията е достъпно за всички заинтересовани чрез портала за обществени консултации към Министерски съвет. Крайната дата за това е 12.06.2020 г., след което се очаква обсъждане и гласуване на законопроекта в пленарна зала.          

Публикувано на: 15/05/2020

адв. Борислав Симпличев

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.