Кои са критериите за определяне на обезщетението за неимуществени вреди от съда по справедливост?

Размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, съгласно чл. 52 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Понятието справедливост по смисъла на разпоредбата не е абстрактно. Свързано е с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението.

Кои са тези обективни фактори?

Такива обективни обстоятелства при телесните увреждания могат да бъдат:

  • характерът на увреждането,
  • начинът на извършването му,
  • обстоятелствата, при които е извършено,
  • допълнително влошаване на състоянието на здравето,
  • морални страдания и др.

Върховният касационен съд (ВКС) наскоро бе сезиран с касационна жалба, тъй като въззивният съд не е отчел в достатъчна степен тежестта на болките и страданията, които са понесени от лицето, както и обема на съпричиняване – 30 на сто, вследствие на претърпяно ПТП.

Производството бе образувано по касационна жалба срещу решение на Софийски апелативен съд, в частта, с което е отменено първоинстанционното решение, в частта, с която е уважен искът на лицето за присъждане на застрахователно обезщетение за разликата между 105 000 и 250 000 лв. за претърпени болки и страдания от телесни увреждания.

Изход на делото

ВКС, след отчитане на всички обстоятелства и вземайки предвид обема на съпричиняване – 20 на сто, приема, че общият размер на обезщетението за неимуществени вреди следва да бъде редуцирано до 128 000 лв.

До този размер решението в обжалваната отхвърлителна част е отменено като неправилно и прекият иск срещу застрахователя е уважен, като са присъдени още 23 000 лв. (разликата между 105 000 лв. и 128 000 лв.).

В обобщение, при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост, следва да се вземат под внимание всички обстоятелства, които обуславят тези вреди, както и значението им за размера на вредите.

Публикувано на: 17/07/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.