Теч лични данни НАП дело

Всички пострадали лица от масовия теч на лични данни от системата на НАП през 2019-та година вече ще могат да претендират обезщетение за претърпени вреди.

Като пострадал ще се счита всяко лице, което е фигурирало в информационните масиви на данъчната агенция, изтекли в публичното пространство след хакерска атака.

Това постави Върховният административен съд със свое определение от 17.02.2019 г., отнасящо се до исковете за обезщетение на вреди, настъпили след безпрецедентното изтичане на лични данни от НАП.

До приемането на това определение, административните съдилища считаха като абсолютна предпоставка за претендиране на обезщетение обжалването по административен ред на действията на НАП. Наред с това, като основание за отхвърляне на исковете се приемаше и разпоредбата на ЗЗЛД, според която не могат да се претендират обезщетения докато правонарушителят обжалва наложено му наказание. През август месец миналата година КЗЛД наложи глоба на НАП в размер на над 5 млн. лева.

Със своето определение ВАС даде безпрекословен превес на Европейското право, изясни неяснотите по тълкуването на закона и даде основание за продължаване на съдопроизводствените действия по вече заведените искове.

Мотивите към определението се открояват с особено внимание към защитата на правата, в частност личните данни, на хората.

Съдът акцентира върху разпоредбите на Общностното право, като цитира чл. 79, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, според който субектите на лични данни имат право на ефективна съдебна защита, когато считат, че правата им са били нарушени в резултат на обработване на личните им данни, което не е в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство.

Имуществената отговорност за настъпили вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия се реализира чрез предявяване на осъдителен иск, който се разглежда от административните съдилища по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За това дали действието/бездействието е незаконосъобразно, съдът следи служебно.

ВАС застъпва становището, че от първостепенно и определящо значение са разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и че гражданите трябва да разполагат с ефективно средство за защита, включително и да бъдат обезщетени за твърдените от тях претърпени вреди от обработване на личните им данни. Това несъмнено предоставя възможност за търсене на защита по съдебен ред или продължаване на предприетите вече действия що се отнася до нарушените права, вследствие на незаконното изтичане на данни от НАП.

Публикувано на: 19/02/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.