До Районен съд ………………..
Гр. ………………………………..
Адрес: …………………………..
ВЪЗРАЖЕНИЕ
по чл. 414а ГПК при изпълнение в срока за доброволно изпълнение
Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията):
……………………………………………………………………………..,
ЕИК/код по БУЛСТАТ: ……………………………………
Адрес (седалище/адрес на управление): ……………..
…………………………………………………………………………
Телефон ……………………………, факс …………………….,
електронна поща …………………………………………………..
Представляван от законен представител:
Трите имена:……………………………………………………..
Телефон ……………………………, факс …………………….,
електронна поща:………………………………………………….
Пълномощник:
Трите имена: ……………………………………………………..
Телефон ……………………………, факс …………………….,
електронна поща: …………………………………………………
На основание чл. 414а ГПК
По ч.гр.д. № ………………….. г.
Господин/Госпожо Съдия,
Изпълнил съм изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение в двуседмичния срок от връчването ù.
Като доказателства прилагам следните документи:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Не съм дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължа разноски за производството. Възражението ми произтича от следните обстоятелства:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Като доказателства прилагам следните документи:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
(грешното се зачертава)
Гр. ……………..,
дата …………….   (подпис)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
1. Това възражение трябва да бъде обосновано. Към него се прилагат доказателства за изпълнението на задължението, както и заверени преписи от настоящото възражение и приложените доказателства за заявителя.
2. Ако с поведението си не сте дали повод за предявяване на вземането, можете да възразите, че не дължите разноски за производството. Това възражение също трябва да бъде обосновано.
3. Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.
4. Когато само част от задължението се признава, това се посочва изрично.“

Публикувано на: 03/08/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.