Онлайн справки за собствеността на акциите

Как ще се осъществяват тези онлайн справки?

От началото на 2018 г. Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) предлагат на гражданите обща електронна услуга – подробна справка за собствеността си върху акции, която се осъществява на интернет страницатa на Централен депозитар. Справката се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Онлайн справките съдържат информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.
Справката е достъпна на линк: https://ewallet.csd-bg.bg/

Услугата има за цел да направи достъпа им до информация за собствеността върху финансови инструменти бърз и безплатен. Онлайн справките целят да облекчат административната тежест за гражданите

„Централен депозитар“ АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите инвестиционни посредници и търговски банки в България, които участват активно на пазара за ценни книжа.

Адв. Георги Георгиев
Адв. Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.