Народното събрание прие редица промени в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение.


В днешния брой на Държавен вестник са обнародвани текстовете, приети от народните представители в понеделник на извънредно заседание.

Основните изменения в приетия преди две седмици закон обхващат правилата за дейността на съдилищата в извънредното положение, както и уредбата за приложимите срокове за някои съдебни производства.  

Народните представители приеха редица изключения от общото правило за спиране на сроковете за периода на извънредното положение, като от датата на влизане в сила на закона сроковете не спират да текат за производствата по вземане на мярка за неотклонение, отстраняване от длъжност, налагане на принудителни административни мерки, както и за редица административни производства (като принудително отчуждаване, оспорване на актове за установяване на публични вземания). Тези разпоредби ще влязат в сила от 16.04.

Парламентът измени и друга ключова разпоредба – чл. 6 от Закона, регулираща последиците от неизпълнение на частноправните субекти по техни задължения. Така правилото че не се дължат лихви и неустойки при забава на плащанията по време на извънредното положение бе допълнено и от уточнението, че задълженията не може да бъдат обявявани за предсрочно изискуеми и договорът не може да се разваля поради неизпълнение.

Пояснено е и това, че тази разпоредба намира приложение само за договорите за кредит и други форми на финансиране (включително и от финансови институции или трети лица – агенции за събиране на вземания).

Измененият чл. 6 вече ще изглежда така:

„Чл. 6 До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“

Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията при извънредно положение предвижда също така и възможност за провеждане на открити съдебни заседания дистанционно

Увеличен до 610 лв. е и несеквестируемият минимален доход, като промяната е заложена чрез изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Депутатите приемат и нови, по-ниски размери на глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки, наложени със заповед от министъра на здравеопазването. Вместо сегашните 5000 лв, след влизането на изменията в сила санкциите ще са от 300 до 1000 лв. 

Публикувано на: 09/04/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.