Министерският съвет прие Постановление за начина, по който държавата ще подпомогне бизнеса и индустрията вследствие на предприетите мерки за ограничаване на епидемията от коронавирус в следствие на извънредното положение.

Постановлението предвижда дружества от общо 19 сектора да могат да се възползват от предвидената помощ, според която Държавата ще поеме 60% от осигурителния доход на работници от секторите, посочени от Министерски съвет, като условието е предприятията да докажат спад в приходите си спрямо съответния месец на предходната година. Останалата част – 40 % от осигурителния доход ще се покрива от работодателя.

За да бъде допуснато предприятие за подпомагане, трябва да отговаря на посочените критерии – спад на приходите и дейност в съответните сектори. Отчита се и датата на регистрация на дружеството, съгласно която ще се доказва съответния спад на приходите, като учредените преди 01.03.2019 г. ще трябва да докажат намаление на приходите с 20% за „месеца, предхождащ за подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година“.

За дружествата, учредени след 01.03.2019 г.

При тях условието е да докажат съответното намаление на оборота на база месеца, предхождат датата на подаване на заявление.

Сумата ще бъде превежданa на работодателите, а те от своя страна ще изплащат пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец. Базата за изчисление е осигурителният доход за месец януари 2020, като финансовите средства за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

Мерките няма да обхващат служители, които не са били наети преди датата на обявяване на извънредно положение, както и за служители в отпуск на основанията, предвидени в КСО. Максималният период, за който може да се отпуска тази помощ, е три месеца.

Към момента текстът на постановлението е изпратен в Европейската комисия, която трябва да одобри тази форма на държавна помощ.

Условия за кандидатстване

Дружествата, които искат да се ползват от предвидените компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Изисква се и бенефициентите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и да не съкращават работници и служители през периода на получаване на компенсациите.

Наред с това, дружествата трябва:

  1. Да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България;
  2. Да заявяват изплащане на компенсации на работници и служители, наети в секторите и икономическите дейности, посочени в Приложение 1 в постановлението, през месеца, предхождащ обявяването на извънредното положение;
  3. Да запазят заетостта на лицата, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
  4. Да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
  5. Нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Изискване е да се предоставят документи, удостоверяващи надлежно спада на приходите за съответния период.

От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Министерски съвет приема и определени сектори, които не трябва да доказват спад на приходите, а именно:

Код по КИД-2008Наименование на позицията
47Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети* с изключение на:

 

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;

47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари;

47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти

49.3Друг пътнически сухопътен транспорт
51.1Пътнически въздушен транспорт
55Хотелиерство
56.1Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.3Дейност на питейни заведения
59.14Прожектиране на филми
79Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации
82.30Организиране на конгреси и търговски изложения
85.10Предучилищно образование (частен сектор)
90Артистична и творческа дейност
91Други дейности в областта на културата
93Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
96.04Поддържане на добро физическо състояние
 Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

Как се кандидатства

Агенцията по заетостта е компетентния орган, като процедурата ще бъде открита със заповед на Изпълнителния директор, с която ще бъде определен и формуляр на съответното заявление.Работодателите могат да подадат заявление по образец до дирекция както и по електронен път, а към заявлението се прилагат:

  • Заповед на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда;
  • Декларация, че ще запазят заетостта в предприятието и че няма да прекратяват договорите на служители, през периода, в който се изплащат компенсации
  • Списък на работниците, за които се подава заявление за изплащане на компенсации с три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, служебен номер от НАП;
  • декларация от работодателя за намалените приходи и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;
  • Декларация с данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с IBAN

Всички подробности и указания за процедурата вижте в страницата на Агенция по заетостта.

Комисия към Агенцията по заетостта ще разглежда предоставените документи в срок до 7 работни дни от подаването им, като следва да уведоми съответното дружество в срок до 2 работни дни Кандидатстването е за всеки отделен месец, но не повече от три месеца.Декларираните данни ще бъдат проверявани в системата на НАП.

Автор: Анабел Манастирска

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ посредством посочената в сайта форма за контакт.       

Публикувано на: 31/03/2020

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.