Купуването на кола втора употреба е един дълъг цикъл от действия, чието последователно спазване е от значение, за положителният ѝ резултат. Често обаче, това което виждаме и купуваме не е съвпада. Този проблем е уреден от българското законодателство и в частност в чл.187 и следващите от  Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В много случаи колата, която ни бива продадена е с дефекти, някои от които видими за простото око ( явни недостатъци ) и някои, които не могат да бъдат доловени, дори и след щателна проверка ( скрити недостатъци ). Отговорността на продавача е обективна т.е той носи отговорност и за вреди по вещта, за които не е знаел. Недостатък е всяко неблагоприятно за купувача отклонение от нормативно установени, общоприети или уговорени качествени показатели на продадената вещ, вследствие на което съществено намалена се оказва било цената ѝ, било годността ѝ да функционира според предназначението ѝ ( така Решение № 558 ОТ 20.07.2017 г. по гр. д.  № 42/2017 г. на Районен съд  – Велико Търново.).

За да бъде ангажирана отговорността на продавача за недостатъци е необходимо купувачът да прегледа вещта и незабавно да уведоми продавача за забелязаните недостатъци ( така Решение № 192 ОТ 31.05.2019 Г. по в. гр. д. № 189/2019 Г. на Окръжен съд – Перник). Прегледът на колата се извършва още при предаването ѝ. Някои недостатъци са трудно доловими, затова след приемане на колата купувача следва да я прегледа в течение на обикновено нужното време. Продавачът носи отговорност и за онези недостатъци, които купувачът не е могъл да забележи при обикновения и грижливо извършен преглед. Достатъчно е тези недостатъци да са открити в рамките на давностният срок, който за движими вещи, каквито са моторните превозни средства е 6 месеца. (Ако продавачът съзнателно е премълчал недостатъка, срокът е тригодишен)

Независимо дали недостатъците са открити при получаване на вещта или в някакъв по-късен момент, купувача е длъжен незабавно да уведоми продавача за тях ( така Решение № 2116 от 20.06.2016 г. по гр. д. № 6672/2015 г. на Районен съд – Пловдив ). Това уведомяване е от изключително значение, тъй като ако не бъде извършено и то своевременно, отговорността на продавача ще отпадне. При одобряване на вещта при наличие на явни недостатъци, МПС се счита за одобрено и за тези недостатъци отпада отговорността на продавача. Продавача отговаря обективно за недостатъците, тоест дори и да е знаел или да не е знаел за съществуването му. Ако продавачът е бил недобросъвестен, т.е. е знаел за недостатъците, той ще отговаря за всички преки вреди ( така Решение № 3251 от 11.07.2018 г. по гр. д. № 2284/2017 г. на Районен съд – Варна).

Купувача има няколко възможности:

  • Да върне вещта и да иска обратно цената с разноските за продажбата, т.е. да развали договора;
  • Да задържи вещта и да иска намаляване на цената;
  • Да отстрани недостатъците за сметка на продавача.
  1. Да върне вещта и да иска обратно цената с разноските за продажбата е най-радикалната възможност. Чрез тази възможност се възстановява първоначалното правно положение и следва реституиране на вещта на продавача, който от своя страна следва да върне платената му сума пари, както и следва да заплати на купувача разноските за продажбата. Купувачът може да претендира и претърпените загуби и пропуснатите ползи. Ако продавачът е бил недобросъвестен, т.е. е знаел за недостатъците, той ще отговаря за всички преки вреди.
  2. Купувачът може да реши да задържи вещта и да иска намаляването на цената, ако вещта макар и с недостатъци може да му е полезна. Това е рядко срещан случаи при продажбите на МПС, тъй като често в случите когато има някакъв скрит недостатък, той е сериозен. В много случаи сериозността може да доведе до неизползваемостта на МПС-то. В този случай купувача иска  цената на вещта да се приведе в съответствие с истинската ѝ цена.
  3. До отстраняване на недостатъците за сметка на продавача ще се стигне, когато те бъдат отстранени от трето за договора за покупко-продажбата лице. Отново целта на купувача с тези действия е да постави вещта в съответствие със платената от него цена. Възможно е и самият продавач да отстрани недостатъците ако купувача счете, че сам не може да извърши това (така Решение № 3251 от 11.07.2018 г. по гр. д. № 2284/2017 г. на Районен съд – Варна).

Автор: Петър Петров

Редактор: Димитър Петров

Публикувано на: 01/02/2021

адв. Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров е практикуващ адвокат от 2016 г. и има дългогодишен опит като правен консултант в няколко големи търговски дружества. Специализирал е в сферата на гражданското и административното право. Тясна специализация в успешни съдебни производства срещу монополистите в сферaта на комуналните услуги. Докторант в катедра „Обща теория на правото” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.