Как се извършват сделки с имущество на дете

Родителите (или други законни представители) управляват имуществото на децата си, тъй като законодателството определя последните като частично или напълно недееспособни. За някой действия обаче се изисква решение на съд и/или становище на „Дирекция Социално подпомагане“.

За разпореждане с имуществото на дете, което не е навършило 18-годишна възраст, е задължително получаването на разрешение от съда. Това се прави с оглед ефикасна и надеждна защита на законните права и интереси на децата. Производството се характеризира с висока степен на конкретност, тъй като е необходимо недвусмислено да се заявят намеренията и целта, с оглед на които се желае извършването на определени действия.

Как започва процедурата?

Производството започва с подаване на молба до съда, към която се прилагат посочени в закона документи (документи, съдържащи лични данни на детето например). Възможно е съдът да изиска и други документи, касаещи конкретния случай –доказващи имущественото състояние на детето, становище на настойническия съвет, ако има такъв, влоговата книжка на детето (ако се иска разрешение за теглене от влог), нотариални актове (ако се цели сключване на сделка с недвижим имот), предварителни договори (ако са сключени такива) и т.н.

Напълно е възможно съдът да изиска становище от Дирекция „Социално подпомагане“. По същество този документ изразява мнението на социален работник  по конкретния случай, ведно с преценката му доколко желаните правни изменения в патримониума на детето са в негов интерес. В тази хипотеза е необходимо лично или чрез упълномощено лице, да заявите в звено на Дирекция „Социално подпомагане“ (отдел „Закрила на детето“) по постоянния адрес на детето, че желаете да бъда изготвено становище, което да бъде представено пред съда.

Има ли бланки или образци на документите?

На място се попълва заявление по образец, като в него е необходимо изрично да впишете целта, с която се предприемат конкретните действия (например за закупуване на ново жилище, от което ще се ползва детето). Необходимо е да бъдат приложени всички документи по делото и към заявлението (исковата молба, личните документи на детето, документи за собственост, предварителни договори и т.н.). С оглед дадената в заявлението информация и документите, приложени към него, служител към Дирекцията щателно разглежда случая, преценява ситуацията и формира свое обективно мнение, което намира отражение в документа, който издава.

Работата на отдел „Закрила на детето“ е насочена към всички деца в Република България и техните семейства и цели създаваните на политики и мерки за гарантиране правата на детето. В тази връзка е пределно ясно и е защо съдът кредитира мнението им до такава степен. Те играят роля на безпристрастни оценители на конкретната ситуация, което накрая излагат в доклад, които е част от доказателствата по делото.

В общия случай становището се изготвя до две седмици след подаване на заявлението. Необходимо е да се вземе лично от заявителя или от упълномощено от него лице. След това се прилага към документите по делото пред съда. В повечето случаи становището от Дирекция „Социално подпомагане“ играе важна и решаваща роля при вземането на решение от съда по въпроса с разрешението за разпореждане с имуществото на дете.

Публикувано на: 07/02/2020

Кристиана Тинчева

Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.