Едно от обществените очаквания към миграционната политика е тя да гарантира наличието на адекватни разпоредби, така че държавите да не пропуснат важни възможности за растеж.

Такава възможност е силно изразена в областта на новите технологии и по-специално в цифровата икономика.


Новосъздадените фирми и техните основатели често са в центъра на общественото внимание, тъй като успешните новосъздадени фирми са оказали трансформиращо въздействие върху технологиите, създали са нови сектори на заетост и са тласнали напред иновациите в много страни. Разбираемо е, че създателите на политики в областта на квалифицираната миграция насочиха вниманието си към основателите на фирми с висок потенциал и разработиха нови визови програми за привличане и задържане на нововъзникващите таланти и техните фирми.

Програмите за визи за Start-up-и са инициативи, насочени към привличане на чуждестранни предприемачи за създаване на иновативни предприятия с висок потенциал.

Почти всички държави от ОИСР имат визови програми за чуждестранни предприемачи, които имат доказан опит и капитал, за да инвестират в бизнес с достатъчен размер и жизнеспособност. Въпреки това визите за Start-up-и са насочени към категория, която не отговаря на изискванията на тези съществуващи програми, защото бизнесът все още не съществува, има твърде малко служители, има кратка история и отрицателен баланс или собственикът няма собствен капитал. 

Доскоро в България такава възможност липсваше.  В края на февруари Законът за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство бе публикуван, а на 7.10.2022 г. в в последния брой на Държавен вестник бе публикувана и Наредбата за неговото прилгане.  С преходните и заключителните разпоредби на текста се въвеждат изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, едно от които е създаването за пръв път на законова регламентация на т.нар. Стартъп виза (Start-up Visa) – основание за пребиваване в страната на чуждестранни предприемачи, с цел развитие на високотехнологичен и/или иновативен проект.

Изискванията за Стартъп виза са олекотени.

България си е изградила репутация на страна, която е фокусирана върху информационните технологии, привличайки високо квалифицирана работна ръка от цял свят. Международните фирми често ангажират тези разработчици да работят в техните местни центрове за научноизследователска и развойна дейност. Дългоочакваната „виза за start-up-пи“ най-накрая е въведена, като е насочена към още една значима група чужденци: предприемачи и високорискови инвеститори, които могат да превърнат компания основана на българска територия в следващата успешна история.

Изисквания:

Стартъп-визата ще е валидна първоначално за срок от една година, а след изпълнението на необходимите условия (заявителят да притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението) и бизнес-плана на заявителя, може да се удължи с още две години.

1. Издаване на удостоверение за високотехнологичен/иновативен проект, което помага на граждани на 3-ти страни (извън ЕС) да създадат и развият компанията си на територията на Република България.

2. Заявленията ще се подават към Министерството на иновациите и растежа, като документите ще могат да бъдат на английски или български и е предвидено да могат да се заявяват по електронен път.

3. Срокът за разглеждане ще бъде тридесет дни след подаване на заявлението и ще бъде освободена от държавна такса.

4. Оценяването ще се извършва от експертен съвет към Министерството на иновациите и растежа, който ще включва представители на държавата, бизнеса и академичната общност. Ще се оценяват по критерии като – Бизнес план и презентация, клиентска мрежа, инвестиции, финансова обезпеченост на заявителя, наличен капитал, валидни патенти или свидетелства за регистрация на полезни модели.

Start-up визата създава нова възможност – отделно от визите за наемане на високвалифицирана специалисти – за страната да привличе висококвалифицирани чуждестранни таланти, да насърчава растежа на бизнеса и да се създават  нови работни места.

Надяваме се, че с въвеждането на стартъп визата България ще се превърне в желана дестинация за чуждестранни предприемачи и това ще бъде от голяма полза за страната по множество начини. Нашият екип остава на разположение за консултация и съдействие, при издаването на Стартъп виза. 

Публикувано на: 17/10/2022

aдв. Марин Сарафов

Адвокат Марин Сарафов е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2019 г. Притежава знания и практически опит в търговското, дружественото и облигационното право, придобит в международна корпоративна кантора при обслужване както на местни, така и на чуждестранни клиенти, навлизащи на българския пазар.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.