На 29. март 2017 г. Обединеното кралство представи уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз.

На 29. март 2017 г. Обединеното кралство представи уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Първоначалната дата за това беше определена на 30. Март 2019 г. (повече информация за това тук). Това означава, че след официалната дата на оттегляне правото на Европейския съюз ще престане да се прилага за Обединеното кралство.

Как ще афектира това притежателите на търговски марки и дизайни, регистрирани в EUIPO?

Всяко право, предоставено от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз(EUIPO) на или след датата на оттегляне, ще обхваща само 27-те държави-членки. Нека разгледаме отделните случаи:

  1. Регистрираните преди датата на оттегляне търговски марки и дизайни, както и нерегистрираните дизайни, които са обявени публично, ще продължат да са валидни и след датата на оттегляне само на територията на държавите-членки. Обединеното кралство ще се счита за „трета страна“ по смисъла на Общностното право и регистрираните в EUIPO търговски марки и дизайни няма да се ползват със защита на неговата територия!
  2. Това важи и за подадени заявки за регистрация на търговски марки и дизайни преди датата на оттегляне, които са регистрирани след оттеглянето на Обединеното кралство.
  3. Всички съществуващи претенции за старшинство на търговски марки на ЕС, основаващи се върху права на национална търговска марка в Обединеното кралство, ще престанат да имат действие в ЕС от датата на оттегляне.

В допълнение на това притежателите на международни регистрации на търговски марки и дизайни, които са посочили Европейския съюз като територия, върху която се разпростира действието им, ще продължат да са валидни само за 27-те държави-членки. От датата на оттегляне регистрациите няма да се ползват със защита в Обединеното кралство!

Как ще се отрази оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС по отношение на производствата пред EUIPO?

Физически или юридически лица, които имат местоживеене или седалище само на територията на Обединеното кралство ще трябва да бъдат представлявани пред EUIPO във всички производства, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/1001 (относно търговията на Европейския съюз) и Регламент (ЕО) № 6/2002 (относно дизайните на Общността). Това изискване не се прилага по отношение на подаването на заявка за търговска марка на ЕС или заявление за регистриран дизайн на Общността.

След множество подадени запитвания към Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, последната формулира следните изводи във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза:

Физически и юридически лица могат да бъдат притежатели на търговска марка/дизайн на ЕС или да подадат заявка за търговска марка/дизайн на ЕС независимо от националността или местоживеенето им.

Правото на държавата членка, в която се намира Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (Испания), ще се прилага по отношение на търговски марки/дизайни на ЕС, които се притежават от английски физически и юридически лица.

Tърговските марки/дизайни на ЕС се ползват със защита само на територията на държавите-членки, независимо дали са регистрирани преди или след датата на оттегляне.

Мерките, предприети от съда за марките на ЕС след датата на оттегляне, ще се прилагат само за териториятана държавите-членки на ЕС.

Мерките, които са предприети по отношение на нарушения, извършени преди датата на оттегляне, ще могат да се изпълняват и на територията на Обединеното кралство в съответствие с международното частно право.

След датата на оттегляне английските съдилища няма да са компетентни да се произнасят по въпроси, свързани с търговски марки/дизайни на ЕС.

След датата на оттегляне използването на търговска марка/дизайн на ЕС в Обединеното кралство не се квалифицира повече като „използване в ЕС“.

След датата на оттегляне по-ранни права, защитени в Обединеното кралство, няма да могат да бъдат противопоставяни на търговски марки/дизайни на ЕС. Това важи и при прозводства по опозиция.

Публикувано на: 05/04/2019

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.