В днешната реалност задължително изискване за всеки собственик на онлайн магазин, който предлага стоки и услуги, е наличието на общи условия и политика за поверителност. Предоставянето на възможност за запознаване с тях дава сигурност, прозрачност, изгражда доверие към търговеца и предоставя възможност на клиентите да се запознаят с принципите на работа на онлайн търговеца, който осъществяват своята дейност чрез дистанционни продажби.

Какво представляват общите условия?

Общите условия са отнапред формулирани клаузи, които съдържат правата и задълженията на купувача и онлайн търговеца и уреждат отношенията между тях. Задължително е те да бъдат включени в интернет страницата на всеки онлайн магазин, като трябва да бъдат ясно формулирани. Общите условия и тяхното приемане имат качеството на договор между потребителите и продавачите.

Изисквания към общите условия

Всеки купувач трябва да бъде запознат с общите условия на онлайн търговеца още преди да се обвърже с договор. Продавачът трябва да предостави достъп до тях по начин, който осигурява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Общите условия стават задължителни за потребителя, когато са му предоставени и той се е съгласил с тях писмено. При последващо изменение, търговецът е длъжен в 7-дневен срок да уведоми потребителя, а ако последният не е съгласен с тези изменения, може да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка.

Минималното съдържание на общите условия включва:

 • Данни за онлайн търговеца;
 • Описание на правата и задълженията на купувачите, както и тези на продавача;
 • Условия за изпълнение на договора, условия за плащане, начина на доставка, датата, на която търговецът се задължава да достави стоката или да извърши услугата;
 • Уговорки за разпределение на разноските във връзка с изпълнение на договора;
 • Срок за рекламация и условия за предявяването й;
 • Изрично се урежда и възможността за отказ от договора. В закона е предвиден 14-дневен срок от датата на сключване на договора, в който потребителят има право да се откаже от услугата. Ако договорът е свързан с получаване на стока – 14-дневен срок от датата, на която клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е приело стоката. В този случай не е необходимо да се посочва причината за отказ от договора, както и не се дължи обезщетение или неустойка. Ако тази информация не бъде доведена до знанието на потребителя чрез общите условия, то купувачът има право да върне стоката в срок от една година и 14 дни от датата на сключване на договора.

Към общите условия е препоръчително да се включи формуляр за упражняване на правото на отказ от договора, който е предвиден в Закона за защита на потребителите и Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите.

Ако не е възможно връщане на стоката, това също трябва да бъде включено в общите условия – според разпоредбата на чл. 57 от Закона за защита на потребителите не могат да бъдат връщани стоки, изработени по поръчка и според индивидуалните изисквания на клиента; стоки, които са разпечатани; стоки, които могат да развалят качеството си; вестници, списания; стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца.

В общите условия могат да бъдат включени хипотези, при които може да бъдат възстановени суми, платени от клиента и условията, при които това става.

Предвид спецификата на всеки отделен бизнес и особеностите на съответните стоки или услуги, които търговецът предлага, силно препоръчително е ползването на професионална юридическа помощ за тяхното изготвяне и/или адаптиране към постоянно променящата се материя на защита правата на потребителите и онлайн търговията. Също така не препоръчваме и кражбата на общи условия от други сайтове – възможно е да засегнете чужди авторски права по този начин, което да доведе до ангажиране на финансова или друга отговорност.

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Снимка на Vadym Stepanchuk

Събирането на лични данни на клиента при извършване на онлайн търговия не може да бъде избегнато поради особеността на сключването на договори от разстояние между клиентите и продавачите. Личните данни се обработват и спазването на изискванията на Регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни е задължително. За да се обезпечи спазването им, всеки онлайн магазин трябва да изработи и публикува своята политиката за поверителност. Тя трябва да бъде на видимо и достъпно място на страница на онлайн магазина.

Политиката за поверителност трябва недвусмислено да посочва:

 • Какви данни се събират;
 • С каква цел се събират и обработват;
 • Как ще бъдат използвани, съхранявани и защитени;
 • В какъв срок ще бъдат съхранявани;
 • Кой може да има достъп до тях;
 • Ще бъдат ли споделяни с трети страни.

Събирането на лични данни без оповестяване на политиката за поверителност е наказуемо. Тази политика за поверителност е неразривно свързана и с цялостната политика за обработка и защита на личните данни при търговеца, поради което превенцията срещу подобни нарушения може да спести „солени“ глоби и/или финансови претенции на субектите на тези данни.

Екипът на „Адвокатско дружество Георгиев и Петров“ може да Ви съдейства за:

 • Изготвяне на общи условия, съобразени с всички специфики на онлайн търговията, с която се занимавате;
 • Изготвяне на ясна и изчерпателна политика за поверителност, която да бъде съобразена с Регламент 2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Заглавна снимка – anyaberkut

Публикувано на: 02/04/2021

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.