Мерките, които редица държави по света взимат за ограничаване разпространението на коронавирус, оказват сериозно влияние върху търговския оборот в световен мащаб.

Освен преките икономически последици от наложените карантини и забрани за пътуване, сериозно засегнато бе и производството на редица стоки, както и транспортът и доставките на такива. Редица пристанища бяха затворени, а всеки ден кръгът на засегнатите сектори се разширява.

Какво приложение има такова събитие върху търговския оборот

Взимайки предвид непредвидения характер на такъв тип зараза, все повече търговци попадат в хипотезата на невъзможност за изпълнение на техните задължения по редица търговски сделки. С разрастването на пандемията, ефектът ще се усеща все по-често и от българските търговци.

Именно поради тази причина търговците могат да се позоват на клаузите за форсмажорни обстоятелства в техните договори, с което да се освободят от последиците на тяхната забава или неизпълнение.

Форсмажорно събитие ли е коронавирусът?

Съгласно чл. 306 от Търговския закон всеки длъжник по търговска сделка не отговоря за своето неизпълнение или забава, ако същото се дължи на непреодолима сила.

„1) Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.“

Всяко събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора и е непредвидимо и непредотвратимо, може да бъде квалифицирано като непреодолима сила.

Разпространението на такава зараза попада в хипотезите, предвидени в чл. 306 от Търговския закон, тъй като такова събитие е от извънреден характер (не може да има очакване за възникването на пандемия и нейното разпространение в такива темпове и мащаби), непредвидено е – страните по дадена търговска сделка не могат да предвидят мащаба на развитие на такава зараза и мерките, които се взимат за ограничаването и.

В случай, обаче, че две страни са сключили договор във време, в което мащабът на заразата е бил ясен и е могло да се предположи, че изпълнението на задължения по сделка могат да бъдат възпрепятствани поради тази причина, то длъжникът не може да се позове на форсмажорни обстоятелства.

Ако даденото обстоятелство е предвидимо, но непредотвратимо, ако то води до неизпълнение по договор в хипотезата на световна пандемична обстановка, може да бъде определено като непреодолима сила. Непредвидимият характер се обуславя от невъзможността за възпиране разпространението на заразата въпреки всички необходими мерки, взети за ограничението и.

За да не отговаря длъжник за неизпълнение по дадена сделка на основание форсмажорно обстоятелство, договорът трябва да бъде сключен преди възникването на това събитие.

Тъй като не може да се определи еднозначно дата за началото на пандемията от Коронавирус, от особено значение е разглеждането на всеки отделен случай за определяне на момента, след който страните по търговска сделка могат да се позоват на непреодолимата сила.

Влиятние на коронавируса върху борсите
Икономическата несигурност, която COVID-19 предизвика, вероятно ще струва на глобалната икономика 1 трилион долара през 2020 г., съобщи агенцията на ООН за търговия и развитие

Как може да се позове търговец на непреодолима сила поради коронавируса

Преди всичко, за да обоснове неизпълнението на дадено задължение по търговска сделка, длъжникът трябва да не е в забава към момента на настъпване на това събитие. Ако длъжникът по дадена сделка е бил в забава преди появяването на форсмажорното събитие, то той не може да се позове на непреодолима сила.

Следа да бъде отбелязано също, че длъжникът не се освобождава от самото задължение за изпълнение на задължението си по договора, а само за възстановяване на вредите, настъпили от забавата, в която е изпаднал в следствие на непреодолимата сила.

Тоест, при договор за доставка на стоки, длъжникът може да посочи непреодолима сила като причина за забавянето на доставката в следствие на затворени пристанища или карантинни мерки за конкретно населено място, но той продължава да бъде длъжен да достави стоката при първа възможност след отпадане на тези обстоятелства, освен ако договорът не бъде развален в предвидените от закона или от самото споразумение случаи.

Единственото, което длъжникът може да претендира, е освобождаване от задължение за обезщетение на вредите, настъпили в следствие на забавеното изпълнение – независимо дали са уговорени като неустойки в договора или претенции за пропуснати ползи от кредитора.

пристанище коронавирус затворени

Задължения на търговец, позоваващ се на непреодолима сила

За да може да се позове на непреодолимата сила, длъжникът има няколко задължения за уведомяване на Кредитора относно следните обстоятелства:

  • Невъзможността за неизпълнение на конкретното задължение по договора;
  • В какво се състои причината, поради която не може да изпълни задължението си;
  • Какви са конкретните последици от неизпълнението;

Уведомлението трябва да бъде направено в писмена форма, като при неинформиране на кредитора относно законово изискуемите обстоятелства, длъжникът не може да позовава неизпълнението си на непреодолима сила и дължи обезщетение за настъпилите вреди.

Ефектът от позоваване на непреодолима сила като причина за неизпъление

Законът приема, че докато трае непреодолимата сила, изпълнението на всички задължения по даден договор, както и свързаните насрещни задължения, се спира за периода на продължителност на съответното събитие.

Важно да се отбележи е, че при условия на форсмажорно събитие от подобен тип, страните имат гарантирано от закона право да прекратят договора, ако обстоятелствата, обуславящи непреодолимата сила, са налице за такъв период, в следствие на който страните нямат интерес от забавеното изпълнение на задълженията по съответния договор.

За да бъде прекратен по този ред договора, налице следва да са всички действия за ангажиране режима на непреодолимата сила, описани в настоящата статия, както и надлежното спазване на изискванията на съответния договор за комуникация между страните и формата, в която може да се прекрати той.

Публикувано на: 11/03/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.