През годините настъпват промени в регулационните и кадастрални планове за недвижимите имоти, които пораждат усложнения при разделянето и прехвърлянето на имотите. В настоящата статия ще опишем един такъв случай от практиката ни, който е свързан с редица проблеми от областта на наследственото, договорното, вещното право и териториалното устройство. 

Промяна на кадастралната карта с оглед дарение и делба 

Клиентът е съсобственик на парцел от около 1200 кв.м в село близо до София заедно с още 14 души. Екипът на Адвокатско дружество  „Георгиев и Петров“ работи по актуализиране на кадастралната карта, за да се приведе в съответствие с регулационния план от средата на 20-и век и действителното право на собственост върху парцела. Тази актуализация е от съществено значение за финализиране на един договор за дарение на идеални части от имота и един договор за делба. 

Договори и наследяване 

Между 1970 и 2022 г. са сключени шест договора за прехвърляне на части от имота и поне четирима собственици са починали, при което дяловете им са преминали към наследниците им. Освен това през 2000 г. 300 квадратни метра от парцела са придобити чрез недобросъвестно владение от съсед, заедно с още един квадратен метър от друга част на имота. Следователно тези две части са изключени от уравнението.  

Регулационни и кадастрални планове 

Първоначалният регулационен план е приет през средата на 20-и век. В началото на 21-ви век за имота са създадени кадастрална карта и регистър, които не съответстват на регулационния план и на правото на собственост, в резултат от което парцелът е разделен на девет различни имота по кадастър.  

Предназначение на имот по кадастър и регулация 

Една част от парцела попада в парцел, обозначен като улица в кадастралната карта. Това обаче не представлява пречка, тъй като регулационният план не определя този участък за ползване като улица. 

Няколко години по-късно е одобрен нов регулационен план, който определя земята на клиента за озеленяване. Това въвежда риск от отчуждаване на имота от страна на общината. Въпреки това е малко вероятно общината да отчужди земята поради паричното обезщетение, което би се наложило да заплати, а и поради факта, че благоустройственото озеленяване не е приоритетна дейност. 

Придаваеми части 

Друг интересен въпрос е, че собствениците на парцела са имали право да закупят приблизително 600 кв. м. от своите съседи, които са били придаваеми части според стария регулационен план. Те обаче не са ги закупили и поради промени в законодателството вече нямат тази възможност.  

Установяване на контакт със съсобственици 

Гореизложеното е резултат от правния анализ на нотариални актове, обикновени и комбинирани скици и удостоверения за наследници. Затрудняващо обстоятелство при този казус е, че клиентът не разполага с контактите на някои съсобственици. Това наложи търсенето им чрез всички възможни правни средства, и въпреки сложността на задачата екипът ни успя да осъществи контакт с всеки един от тях.  

Публикувано на: 11/07/2024

адв. Иван Иванов

Иван Иванов е част от екипа на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ от есента на 2021 г. Той притежава знания и практически опит в областта на облигационното, вещното и наследственото право, както и в областта на личните данни и онлайн търговията. Иван има афинитет към гражданския процес, а също и към защитаване правата на пострадали от престъпления чрез изготвянето на тъжби, сигнали и искове относно претърпени имуществени и неимуществени вреди. Работни езици: български, английски

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.