Електронна идентификация на контрагентите

ЗМИП предвижда възможност идентифицирането на клиента и последващата проверка да се извършват и чрез средства за електронна идентификация и удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) 910/2014 или друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация.

Това изменение е крайно необходимо, тъй като то прави сключването на дистанционни сделки възможно и е израз на развитието на информационните технологии и тяхното приложение в икономическите области.

За да бъде осъществимо и практически полезно това изменение, ЗМИП въвежда задължение информацията и идентификационните данни на юридическите лица и техните действителни собственици да се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и в регистър БУЛСТАТ.

Идентифицирането на юридически лица и техните действителни собственици се осъществява чрез извършване на справка в Търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането.

Задължения за действителните собственици

Идентифицирането на действителните собственици на юридически лица е задължителна предпоставка за встъпването в бизнес-отношения. Положителна промяна в ЗМИП разписа изрично задължение на действителните собственици – физически лица да предоставят необходимата информация за вписване в съответния регистър. Така например в Търговския регистър при проверка на данните на юридическо лице се появи изцяло нова графа „Действителни собственици“.

При незаявяване за вписване на действителните собственици в Търговския регистър юридическото лице подлежи на имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. При установяване на нарушението се определя срок, в който юридическото лице трябва да заяви вписването на информацията относно действителните собственици. Ако след изтичане на този срок данните все още не са заявени, лицето се наказва със санкция от 1000 до 10 000 лв. всеки месец до заявяване на вписването.

ЗМИП и защитата на личните данни

Преди установяване на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция задължените субекти предоставят на клиентите информация за целите, за които ще се обработват личните им данни. Юридическите лица трябва да запознаят контрагентите си със своята Политиката за обработване на лични данни.

Така или иначе обаче GDPR по никакъв начин не възпрепятства събирането, обработването и обемна на лични данни за целите на ЗМИП, тъй като последните са предвидени в обществена полза.

Списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, и уведомяване на ЕК за него

Личности, които заемат политически или други есенциални обществени длъжности, както и свързаните с тях лица, са определи като високорискови за изпирането на пари. По отношение на тях следва да се подходи с особено внимание и да се прилага разширена комплексна проверка. Такива са:

 • държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 • членове на парламенти или на други законодателни органи;
 • членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 • членове на сметна палата;
 • членове на управителни органи на централни банки;
 • посланици и управляващи дипломатически мисии;
 • висши офицери от въоръжените сили;
 • членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 • кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 • членове на управителните органи на политически партии;
 • ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации,
 • както и съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

ЗМИП предвижда ДАНС да изготви предостави на Европейската комисия списък на длъжностите, свързани с изпълнението на важни обществени функции, изброени в чл. 36, ал. 2 ЗМИП, който да бъде оповестен публично.

Съгласно този списък задължените лица могат да проверяват верността и актуалността на заявените от техните контрагенти данни и обстоятелства, касаещи принадлежност към този списък.

По отношение на деловите взаимоотношения, операциите и сделките с лица от рискови държави

Европейската комисия прие актуализиран списък на държавите, които представляват заплаха за борбата с изпирането на пари. Деловите взаимоотношения, операциите и сделките с лица от тези рискови държави са несъмнено високорискови и подлежат на по-детайлно и интензивно наблюдение.

Подобно на списъците с личности, заемащи видни политически длъжности, списъкът на високорисковите трети държави позволява на задължените лица по-добре да оценяват бъдещите и текущите си взаимоотношения, като по този начин прилагат по-ефективни мерки.

Публикувано на: 02/10/2020

Кристиана Тинчева

Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.