Почти всяко младо семейсто в един или друг момент си задава въпросите „Къде ще живеем?“, „Докога ще сме под наем?“, „Можем ли да си позволим да купим жилище и да изплащаме ипотека?“. Отговорите на тези въпроси често се оказват зависими от условията по кредита и така енигматичния за всички и лихвен процент.

Може би ще Ви е трудно да повярвате, но има законоустановен начин, по който едно младото семейство да получи обратно част от лихва, платена по ипотечния кредит.

Това е едно от малко известните, но много добри решения на законодателя ни, целящо да облекчи младите семейства в България в навигирането на и без това сложната фаза от живота им.

Предпоставки

Член 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица открива възможност за младите семейства ежегодно да получават обратно заплатените от тях под формата на лихви по ипотечен кредит суми. Предпоставките, които законът поставя, за да може да се възползват семействата от облекчението са следните:

  • Да е налице сключен брак;
  • Лицата да са сключили договор за ипотечен кредит. Кредитът може да е сключен от единия или от двамата съпрузи както преди, така и след встъпването им в брака;
  • При сключване на ипотечния кредит поне едно от лицата да е било на възраст под 35 години. Но е важно да се отбележи, че Вие може да се възползвате от данъчното облекчение и след навършване на 35 години, стига договорът да е подписан преди това;
  • Ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

В случай, че отговаряте на тези условия, Вие имате право да получите обратно платените по ипотечния кредит лихви, без значение от лихвения процент по кредита.

Ред за възстановяване на лихвите

Механизмът на това данъчно облекчение е следният:

  1. Вие плащате лихвите към банката както обикновено – банката не участва в това правоотношение. Не тя, а държавата Ви възстановява парите.
  2. През годината плащате данъци и към държавата, които, ако сте на трудов договор, работодателят Ви автоматично отдържа и плаща вместо Вас. Работодателят също не участва е процеса по възстановяване на лихвите, затова и няма задължение в тази процедура.
  3. След изтичане на календарната година, например 2020, Вие следва да подадете данъчна декларация по образец до органите на Националната агенция по приходите, с която да изразите желанието си да ползвате данъчното облекчение по чл. 22а ЗДДФЛ.
  4. Към декларацията следва да се приложи справка, издадена от банката, за размера на платените лихви за изминалата година.
  5. Ако документите Ви са изрядни и НАП установи, че действително отговаряте на заложените критерии, то те, от името на държавата, ще Ви възстановят част от платените лихви лихви през 2020 година по посочена от Вас банкова сметка.
  6. Същата процедура следва да се повтори всяка следваща година за възстановяване на лихвите от предходната.

Следва да имате предвид още

Формулата, по която се изчислява размера на сумата, която да Ви се върне, е следната:

от годишната данъчна основа (вашите приходи за 12 месеца) се изваждат платените от Вас лихвени вноски. Полученото число се умножава по 10 %, за да се установи дължимият от Вас данък за 2020 г. Като резултат, надвнесените от Вас или работодателят Ви данъци Ви се изплащат обратно.

Нагледно формулата изглежда така: ако Вашият доход е 1 000 лв. на месец, то годишната данъчна основа ще бъде 12 000 лв. От тях се вадят платените лихви по ипотечния кредит, например 2 000 лв. От така получената сума (12 000 – 2 000 = 10 000) се изчисляват дължимите от Вас данъци за изминалата година. Разликата между платения от Вас или работодателя Ви данък и този, който е действително дължим, се възстановява от НАП.

С оглед тази особеност и това, че декларация се подава само от един от съпрузите, Ви съветваме данъчната декларация да бъде подадена от лицето с по-високи доходи в семейството, за да може тази горна граница за възстановяване да бъде максимално висока.

Публикувано на: 27/07/2020

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.