През последните години се наблюдава тенденция, при която все повече чужденци търсят начин за трайно установяване в България. Най-често лицата, които не са граждани на Европейския съюз, се сблъскват с редица особености на българското законодателство и администрация, свързани с процедурата за получаване на право на продължително пребиваване.

Какво казва законът по тези въпроси?

Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ) урежда, че за да получи разрешение за продължително пребиваване, чужденецът трябва задължително да притежава „Виза D“.

„Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни може да бъде издадена на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в този закон.

– гласи чл. 15 от ЗЧРБ.

От кого се издава „Виза D“?

Виза „Д“ се издава от дипломатическата мисия на Република България в чужбина – съответното посолство или консулство. Ако в държавата на чужденеца няма българска дипломатическа мисия, кандидатстването трябва да се осъществи в посолството на България, което е оторизирано за съответната държава. Получаването и е свързано с предоставянето на многобройни документи, които са изчерпателно уредени в ЗЧРБ и ППЗЧРБ и се определят, въз основа на основанието, на което чужденецът кандидатства.

На първо четене, волята на законодателя изглежда съвсем последователна и логична. Когато обаче чужденецът е влязъл в България, по силата на безвизова спогодба или чрез виза тип „C” (за краткосрочно пребиваване), кандидатстването за „Виза D“ се явява една допълнителна бариера. Лицето трябва да се върне в родната си страна, от където да се снабди с голяма част от изискуемите документи. След подаването им в съответното посолство/консулство на Република България е необходимо да се въоръжи с търпение за получаването на отговор от страна на българските власти, който в най-добрия случай отнема минимум два месеца.

В случай, че приемем, че лицето представи целия набор от документи, с които докаже наличието на основанието, за което кандидатства, снабдяването с „Виза D“ ще бъде успешно. Връщайки се отново в България, чужденецът ще има законово основание да подаде документи за продължително пребиваване.

От къде възникат усложненията?

Често изборът на основание за кандидатстване, както и доказването му чрез регламентираните документи, се оказва сериозна пречка за получаване на „Виза D“. Всеки един от подадените документи бива разглеждан детайлно, като проверката включва и анализ на това доколко съдържанието на представените документи кореспондира с разпоредбата на закона /чл. 24 от ЗЧРБ/, уреждаща конкретното основание. Именно поради този факт, постановяването на откази от страна на българските посолства/консулства е изключително зачестяла практика.

И тук се появява най-големият проблем, а именно невъзможността от последваща защита. Основанията за обжалване на отказите на българските власти са изключително малко и са уредени единствено в разпоредби, регламентирани от Правото на Европейския съюз. Тоест при веднъж постановен отказ за издаване на „Виза D“, възможността за получаване на продължително пребиваване е до голяма степен изчерпана.

Предвид гореизложеното, правилният избор на основание за кандидатстване за „Виза D“, което да бъде удостоверено чрез прецизно събрана и аргументирана документация от съответните институции, се явява фундаментална стъпка към успеха за получаване на „Виза D“ и съответно последващо получаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденец в Република България. 

Как можем да Ви съдействаме за получаване на „Виза D“

Екипът на „Адвокатско дружество Георгиев и Петров“ може да Ви:

  • изясни изчерпателно всяка стъпка от процедурата по кандидатстване;
  • съветва за подходящото спрямо казуса Ви основание за кандидатстване ;
  • окаже необходимото съдействие за набора на документи за целта.

Публикувано на: 29/01/2021

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.