ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Зарядни станции правен статус

Директива (EC) 2019/944[1] постави цел пред държавите от ЕС да осигуряват необходимата нормативна уредба, за да улеснят електромобилността, в частност свързването на публично достъпни и частни зарядни точки към разпределителните мрежи. За пръв път в Директивата се въвежда дефиниция на понятието „зарядна точка“ – това е: „интерфейс, с помощта на който може да се зарежда по едно електрическо превозно средство или да се заменя акумулаторът на едно електрическо превозно средство“.

Законът за енергетиката (ЗЕ) инкорпорира в българското законодателство дефиниция на понятието „зарядна точка“. Регламентиран e и начинът за изграждане на зарядни точки, видовете, присъединяването на зарядната инфраструктура към електрическите мрежи, доставката на електрическа енергия и други основни въпроси.

I.          Изграждане на зарядна инфраструктура

Законът за устройство на територията (ЗУТ) причислява зарядната инфраструктура към елементите на градското обзавеждане. Условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане, в т.ч. зарядни колонки за електрически превозни средства[2], се определят с наредба на общинския съвет. Разполагането на зарядните колонки се предпоставя от разрешение за поставяне, издадено въз основа на схема/скица с указан начин на поставяне и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

Схема / Скица с указан начин на поставяне

Схемата определя пространственото разположение, вид, тип, размер и функция на обекта. Тя е предпоставка за издаване на разрешение за поставяне, когато се предвижда използването на държавни или общински имоти. Органите на местното самоуправление могат да въвеждат допълнителни критерии и/или изисквания към схемите.[3]

Скица с указан начин на поставяне се изготвя, когато се предвижда поставянето да се осъществи върху имоти – частна собственост. Скицата с указан начин на поставяне на преместваем обект определя пространственото му разположение в поземления имот и неговия вид, тип, размер и функция. Обикновено проектът се придружава със снимков материал.

Елементите на градското обзавеждане, в т.ч. зарядните съоръжения, се съобразяват с основното и конкретното предназначение на имота и устройствените показатели. Скицата определя разстоянията на преместваемия обект до сгради и до регулационни и имотни граници съобразно правилата за строежи по ЗУТ и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Схемите за поставяне и скиците с указан начин на поставяне се изработват върху скица с данни за надземната и подземна инфраструктура и актуална геодезическа снимка, включваща при необходимост заснемане и експертна оценка на наличната растителност.

Важно ограничение в режима за поставяне на територията на Столичната община е предвидено в разпоредбата на чл. 23б от Наредбата на СО, съгласно която със схема за поставяне или със скица с указан начин на поставяне не може да се предвижда поставяне на преместваеми обекти в урегулирани поземлени имоти с приложен план за застрояване, с изключение на слънцезащитни съоръжения, ако със същите се нарушават предвидените по ОУП на СО за зоната плътност и интензивност на застрояване, както и изискванията за минимална озеленена площ.

Проектна документация

Проектната документация, наред със схемата за поставяне, представлява предпоставка за издаване на разрешение за поставяне на обекта и следва да съдържа най-общо:

  • архитектурна част;
  • дизайнерска част;
  • инженерна част.

Могат да бъдат изисквани и редуцирани като обем и форма на представяне проекти или сертификати, съобразно спецификата на обекта.

Разрешение за поставяне на зарядни колонки

За издаване на разрешение за поставяне се представят следните документи:

  • Заявление по образец;
  • Проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;
  • Доказателства, че заявителят притежава (1) правото на собственост върху имота или (2) договор за наем или с друг вид договор със собственика на имота, предоставящ право на временно ползване върху заетата площ от зарядната инфраструктура, или (3) изрично писмено съгласие от собственика на имота за поставяне на обекта или на елемента;
  • Съгласуване с експлоатационните дружества, специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.

Разрешение за поставяне се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години. Когато се засягат имоти, които с действащ подробен устройствен план са предвидени за нужди по чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), срокът на разрешенията за поставяне е до започване на процедурата по отчуждаване, но не по-дълъг от срока по предходното изречение.

Разрешенията за поставяне се съобщават и влизат в сила по реда на АПК.

Специални правила относно зарядната инфраструктура

Зарядните колонки за електрически превозни средства могат да се поставят в общински имоти въз основа на изрично писмено съгласие на кмета на съответния район. Срокът на съгласието не може да бъде по-дълъг от пет години.

Зарядните колонки върху имоти – общинска собственост се поставят от предприятие или търговско дружество, избрано по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), след представяне от титуляря на влязло в сила разрешение за поставяне. За поставянето се съставя протокол в три еднообразни екземпляра, които се подписват от титуляря на разрешението за поставяне и от служител на избраното по реда на ЗОП лице.

Зарядните колонки за електрически превозни средства могат да се поставят в държавни имоти, като в тези случаи схемата за поставяне се съгласува предварително със съответната централна администрация, на която е предоставено управлението и стопанисването на имота, а в останалите случаи – с областния управител.

Необходимите паркоместа за експлоатация на инфраструктурата, т.е. за зареждане на електрическите автомобили, се осигуряват от собственика на зарядните колонки. На територията на Столичната община съществува изрична забрана зарядните съоръжения да бъдат носител на рекламно послание.

II. Присъединяване към електрическа мрежа

Преместваемите обекти могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране. За присъединяването на зарядни станции се прилагат условията и редът, предвидени в Част II, Глава II, Раздел I от Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (Наредба № 6).

Операторът на съответната електрическа мрежа е длъжен да присъедини всеки обект на клиент на електрическа енергия, включително зарядна точка, разположен на съответната територия, който:

  • има изградени електрически уредби в границите на имота си, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа;
  • е изпълнил условията за присъединяване към преносната, съответно разпределителната мрежа, и
  • е сключил писмен договор за присъединяване с оператора на електропреносната мрежа, съответно на електроразпределителна мрежа.

Следва да се отбележи, че по силата на чл. 14, ал. 3 от Наредба № 6 за присъединяване на преместваеми обекти не се сключва договор за присъединяване и не се заплаща цена за присъединяване, когато за присъединяването не е необходимо проектиране и изграждане на съоръжения за присъединяване по реда на ЗУТ. В тези случаи се заплаща цена по ценоразпис на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от Комисията по енергийно и водно регулиране, а условията за присъединяване се уреждат със становището за условията за присъединяване.

III. Въвеждане в експлоатация

Собственикът на съоръжение за зареждане на електрически автомобили, за което е издадено разрешение за поставяне, е длъжен в седемдневен срок от поставянето да поиска издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Последното се издава от органа, издал разрешението за поставянето, в седемдневен срок.


[1] Директива (EC) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (преработен текст) (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125—199)

[2] Директива (EC) 2019/944 и ЗЕ използват понятието „зарядна точка“. ЗУТ борави със „зарядна колонка“, споменато единствено в чл. 56. За понятието липсва легална дефиниция.

[3] Настоящото изложение ще се фокусира върху Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (Наредбата на СО), като по този начин се цели да се дадат като пример конкретни нормативни положения и разрешения.

Публикувано на: 22/08/2021

Кристиана Тинчева

Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.