Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Дружеството, от една страна, и Потребителите на правни услуги, предоставяни чрез платформата на Дружеството, находяща се на адрес www.gplawbg.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Дружеството и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Дружеството, като регламентират отношенията между Дружеството и всеки един Потребител.

Приемането (потвърждаването) на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Дружеството и се приравнява на сключването на договор между Дружеството и Потребителя.

 ДЕФИНИЦИИ

„Дружеството“ е Адвокатско дружество „Георгиев и Петров”, вписано в Софийска адвокатска колегия, Булстат 177338147, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ 30, имейл адрес [email protected].

 „Потребител“ е лице, използващо платформата www.gplawbg.com. Такова лице не винаги е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

„Подаването на запитване“ е акт, който се извършва посредством интерфейса на платформата www. gplawbg.com и с който: а) Потребителят възлага на Дружеството извършването на проучване на описания от Потребителя случай и б) отправя предложение за изготвяне на оферта от страна на Дружеството.

„Асоцииран адвокат“ е адвокат, с който Дружеството е сключила договор за съвместна дейност съобразно със Закона за адвокатурата.

 ПРИЛОЖИМОСТ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Услугите, предоставяни от Дружеството на Потребителите, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
 2. Чрез сайта на Дружеството се предоставят правни услуги, по отношение на които е приложим Закона за адвокатурата.
 3. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на правните услуги, които Дружеството предлага и Потребителят може да поръча.
 4. Общите условия не се отнасят до правни услуги, които не се поръчват посредством интерфейса на уебсайта www.gplawbg.com.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Дружеството има право да събира и използва информация относно Потребителите при извършената от тях поръчка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва три имена, ЕГН, имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при подаването на запитването и встъпване в договорни отношения с Дружеството. Информацията включва и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от Дружеството.
 2. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на заявената поръчка, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 3. Дружеството събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребители (безплатни или платени). Дружеството може да споделя посочените данни със свои партньори – адвокати и трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на договор с Потребителя.
 4. Чрез натискане на виртуалния бутон „Подайте запитване“ или бутон с еквивалентно значение за поръчване на услуга, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което прави поръчка за конкретна правна услуга и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Дружеството може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на страницата на Дружеството по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

ПОРЪЧКА

 1. Потребителите могат да използват интерфейса на уебсайта на Дружеството, за да осъществят преговори за сключване на договор за услуга. Преговорите се осъществяват с представител на Дружеството. Преговори могат да се извършват и с всякакви други средства за комуникация, включително телефон и имейл.
 2. Всеки един договор за услуга е предмет на индивидуално договаряне между Потребителя и Дружеството.
 3. Услугата по консултация следва да се тълкува като консултантски правни услуги. В тях не се включва процесуално представителство, подготовка на документ с правно значение или друг вид правно съдействие, различно от консултация по предварително зададен казус на Потребителя.

ВИДОВЕ УСЛУГИ

 1. Дружеството предоставя услуги, които включват:
 • Среща с клиента за запознаване със случая му;
 • Консултантски правни услуги;
 • Правно обслужване на база почасово заплащане – за времето, за което дружеството предоставя услугите на своите членове или асоциирани адвокати.
 1. Предоставянето на услугите се извършва въз основа на договор за правна помощ, а цените на предлаганите услуги подлежат на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай спрямо сложността и необходимото време за изпълнение на предлаганата услуга, при съобразяване с минималните възнаграждения съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИЯ

 1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя, освен ако изпълнението на същата не е започнало към момента на отказа.
 2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Дружеството за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: номер на иска, съдържание на казуса, данни на лицето, направило поръчката и др.
 3. За упражняване правото на отказ Потребителят следва да изпрати по електронен път чрез имейл неформален отказ или друго недвусмислено заявление.
 4. Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски и Потребителят се откаже от договора, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 5. Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са услуги, при които услугата е предоставена напълно или изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие.
 6. Когато отказът от договора е основателен, Дружеството възстановява на Потребителя заплатената от него цена.
 7. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Дружеството (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дружеството, Дружеството има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Потребителят отговаря пред Дружеството, когато с действията или бездействията си причини вреди на Дружеството. Обезщетение се дължи както за причинени вреди, така и за пропуснати ползи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Дружеството, в който случай всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.
 2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 3. Дружеството се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Настоящите общи условия са приети и публикувани на сайта www.gplawbg.com на 11.04.2020 г.