Статии

Blog image
Данъци в извънредно положение

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка

20 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия, които желаят да защитят своята интелектуална собственост На интернет...

Start-up виза в България

Едно от обществените очаквания към миграционната политика е тя да гарантира наличието на адекватни разпоредби, така че държавите да не...

Вестинг договори или опция за придобиване на дялове/акции в дружество

Вестинг договори Договорът за вестинг (или вестинг опция, от англ. “vesting”) представлява способ, чрез който определено физическо лице, работещо в...