Търговско право

Вестинг договори или опция за придобиване на дялове/акции в дружество

Вестинг договори Договорът за вестинг (или вестинг опция, от англ. “vesting”) представлява способ, чрез който определено физическо лице, работещо в...

Вреди вследствие отмяната на изискванията на СУПТО към Наредба Н- 18

Предистория: Наредба Н-18 е подзаконов нормативен акт, който най-общо казано урежда начина, по който търговците (юридически или физически лица) отчитат...