Услуги

Нашите услуги са идеалната амалгама от опит, експертиза и иновативен подход при решаването на всеки един казус.

Корпоративни клиенти

Основни области за корпоративни клиенти

Дружествено и корпоративно право

Регистрация на търговски дружества, сдружения и фондации. Сделки с дружествени дялове и акции. Покупко-продажба на предприятия Вътрешнотърговски спорове. Преводи и легализация. 

Трудово право, счетоводство и ТРЗ

Tрудови договори. Счетоводство. Регистрация и декларации по ЗДДС. Представителство при съдебни дела и спорове. Преструктуриране и реорганизация на дружества. Разрешения за работа на лица при преместване/стартиране на компания.

Договорно право и търговски сделки

Изготвяне на документи и консултация за договори, споразумения и търговски сделки. Водене на търговски преговори. Ревизия и прекратяване на договори. Due diligence. Пазарен анализ. 

Недвижими имоти и устройство на територията

Пълно съдействие при сделки с
недвижими имоти, проучване и правен анализ на обекти, анализ и оценка на риска. Промяна на предназначение. Разрешение за строеж. Договори за
строителство.

Енергетика

Съдействие при разработка, изграждане и експлоатация на енергийни съоръжения, вкл. фотоволтаични централи. Правен и бизнес анализ на проекти. Лицензионни производства. Документи за сделки. Представителство пред КЕВР.

insurance law

Нормативни съответствия и регулации

Оценка на програми за съответствие.
Консултации за задълженията за докладване, информационни потоци и самоотчитане. Представителство пред административни органи и съдилища. Търговско право. Концесии.

Процесуално представителство

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България. Представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, по изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители. Участие в открити съдебни заседания.

Физически лица

Основни области за физически лица

Семейно и наследствено право

Въпросите на семейното и наследственото право винаги са деликатни за всеки човек. Ние приемаме изключително сериозно тези отношения.

Насреща сме да Ви предоставим юридическа експертиза и разбиране, за да постигнем най-доброто за Вас.

Вещно право

Рано или късно всеки човек е изправен пред сделка с недвижим имот – тук сме да ви помогнем тази сделка да протече гладко, бързо и безпроблемно.

Трудово право

Да търсим правата си като служители е от изключителна важност. С нашата експертиза и дълбоки познания на всички правни инструменти, ние можем да помогнем с всеки трудовоправен казус.

Административно право

Често се случва да не можете да влияете върху едно административно производство, но това не означава, че в действителност няма какво да направите и как за защитите интереса си. Богатият ни опит в административното право ни предоставя възможност да предложим и изградим най-добрите стратегии за защита на интереса Ви.

Застрахователно право

Нашите специализирани застрахователни адвокати съчетават опит в областта на застрахователното право и регулациите със задълбочени познания за застрахователния сектор.

Не можете да намерите услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ние ще предложим подходящото за Вас решение.