Търговско право

Търговско право

Какви услуги предлагаме на търговските дружества в тази област?

  • Регистрация на търговски дружества, сдружения и фондации;
  • Изготвяне на документи за промяна на обстоятелства, свързани с търговски дружества и за обявяване на актове (годишни финансови отчети и др.);
  • Съдействие по всички процедури пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
  • Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма;
  • Сделки с дружествени дялове или акции, непарични вноски, покупко-продажба на предприятия,
  • Правен анализ на документите и състоянието на дружествата, проучване на компании и водене на преговори за придобиване;
  • Съдействие при провеждането на общи събрания, водене на дружествените книги, издаването на временни удостоверения и акции, решаване на текущи управленски правни проблеми.
  • Ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
  • Вътрешнотърговски спорове – изключване или напускане на съдружник, оспорване на взети решения от органи на юридически лица, претенции срещу действия на управител, съдружник и др.;
  • Съдействие за свързани услуги: счетоводно обслужване, преводи и легализации, нотариални услуги, осигуряване на адрес на управление, експерт-оценител на недвижими имоти, и други.

За повече информация по горните теми или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.

600
вписвания

Над 600 извършени вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ