Физически лица

Вещно право

Рано или късно всеки човек е изправен пред сделка с недвижим имот в своя живот – тук сме да Ви помогнем тази сделка да протече гладко, бързо и безпроблемно.

Какви услуги в областта на вещното право и сделките с имоти можем да Ви предоставим?

 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Консултации по сделки по придобиване и разпореждане с движими вещи и недвижими имоти;
 • Снабдяване със скици и схеми, както и удостоверения за данъчна оценка, за тежести, за липса на задължения;
 • Провеждане на преговори;
 • Съдействие за получаване на разрешителни и други строителни документи, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешение за ползване;
 • Процесуално представителство пред съд по вещноправни спорове;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;
 • Изготвяне на договори за отдаване под наем на имущество;
 • Съдействие при доброволна /договорна/ или съдебна делба на наследство;
 • Представителство пред нотариус, държавни и общински служби;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
 • Управление на имоти.

0

+

Сделки, по които сме съдействали през последните 4 години

Не намирате услугите, които търсите?

Свържете се с нас и ще намерим правилното за вас решение.