Само в рамките на пет месеца данните показват, че МВР е иззело над 1500 автомобила на пияни и дрогирани шофьори. Близо 200 от тези превозни средства са били отнети окончателно със съдебни решения.  

На 12 април, около осем месеца след като мярката за отнемане на автомобили на шофиращи в нетрезво състояние влезе в сила, вече беше повдигнат въпросът за нейното оспорване. Възможно ли е решението да отпадне и какво би следвало, ако това се случи – ще могат ли да получат автомобилите си отново санкционирате хора и биха ли имали право на обезщетение? 

Поводът за обсъждането на тази тема е искането от страната на Върховния касационен съд за отмяна на спорните членове от Наказателния кодекс (НК), които да бъдат обявени като противоконституционни (чл. 280, ал. 5 и 343, ал. 5, както и частичното чл. 281, ал. 4 НК и чл. 343б, ал. 5 от  НК). Това са разпоредбите, влезли в сила на 28-ми юли 2023 година, въз основа, на които бяха отнемани автомобилите на шофиращи в нетрезво състояние или след употреба на наркотици или техните аналози. 

Защо беше приета тази мярка? 

До въпросната мярка се стигна заради мащабния проблем с шофирането под въздействието на алкохол и наркотични вещества и големият брой произшествия, в някои случаи довели дори до смърт. Най-скандалният от тези случаи беше трагичната смърт на две момичета, загинали до столичен мол в следствие несъобразената скорост на употребил няколко вида наркотици шофьор. За да ограничат настъпването на още подобни инциденти, законодателите въведоха разпоредбата за конфискация на автомобил със Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. По този начин се урежда отнемането на превозното средство на нарушителя, когато той е негов собственик, а когато собственикът е друг – заплащане на неговата пазарна стойност.  

Защо се обсъжда отпадане на мярката? 

След 8 месеца, през които мярката беше в сила, Върховният касационен съд (ВКС) отправи искане създадените разпоредби да се обявят за противоконституционни и посочи редица аргументи за това да се случи. Сред тях са, че липсват мотиви към проектите на закона, нарушава се заложеният във фундамента на правовата държава конституционен принцип на законността, като е накърнена предвидимостта на правното регулиране, дестабилизирана е правната сигурност, която правова държава като България е длъжна да осигури. Според ВКС са нарушени и принципите на справедливост и юридическо равенство на гражданите, които са конституционно закрепени в чл. 6, ал.2 Конституция на Република България (КРБ)

От кога би влязла в сила промяната? 

В случай, че Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредбите, застъпени в искането, което Върховният касационен съд е внесъл, те ще престанат да се прилагат. Решението, с което КС ще се произнесе, има действие занапред, т.е. актът няма да се прилага от деня, в който решението на Конституционния съд влиза в сила. Именно от този момент актът престава да действа и да регулира обществените отношения, предмет на неговата уредба.  

Източник: Aleksandr Popov, Unsplash

Източник: Aleksandr Popov, Unsplash

Имат ли право на обезщетение санкционираните? 

Лицата, чиито превозни средства са отнети или тези, които са заплатили глоба в размер на пазарната им стойност, имат възможност да предявят иск по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).  

Правните последици, възникнали от прилагането на закона в рамките на правоотношения, приключили до влизане в сила на решението на Конституционния съд, се запазват, но Народното събрание е длъжно да преуреди тези последици. Това задължение на Народното събрание следва от разпоредбата на чл. 7 от Конституцията на Република България, която предвижда отговорност на държавата за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица, което обхваща и отговорността на органа, издал противоконституционен акт – това е Народното събрание при приет противоконституционен закон. 

В случай, че Народното събрание не изпълни задължението си да отстрани настъпилите неблагоприятни правни последици от приложението на въведените в закона промени (противоконституционни), следва, че потърпевшите (лицата с отнети превозни средства или заплатили пазарната им цена в посочените горе хипотези) разполагат с възможност да предявят иск за непозволено увреждане.

Ако Конституционният съд обяви за противоконституционни: 

  • чл. 280, ал. 5 НК (при превеждане през границата на страната отделни лица или групи от хора без разрешение на надлежните органи на властта, макар и с разрешение, но не през определените за това места, организирано от група или организация или е извършено по поръчение и/или в изпълнение на решение на организирана престъпна група) ще отпадне отнемането на превозното средство в полза на държавата, ако е собственост на дееца или налагането на глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, когато не е негова собственост. 
  • чл. 281, ал. 4 НК (при противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона, извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство) ще отпадне налагането на глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако деецът не е собственикът.  
  • чл. 343, ал. 5 НК (при деяния, извършени в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или когато лицето без медицински причини е отказало да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества, или техните аналози или от деянието е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, когато такава се изисква по закон, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 50 км/ч или ако деянието е извършено след преминаване на червен сигнал на светофарната уредба или на пешеходна пътека) ще отпадне възможността за отнемане в полза на държавата на въздухоплавателното средство, моторното превозно средство, плавателният съд или специалната машина, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца или заплащането на неговата равностойност, когато деецът не е собственик.  
  • чл. 343б, ал. 5 НК (при управление на моторно превозно средство от лица с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, установено по надлежния ред, или при концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, след влязла в сила присъда, както и при управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози) ще отпадне възможността да се присъди равностойността на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението, но отнемането на същото се запазва, ако е собственост на дееца.  
     
    Накратко, ако автомобилът Ви е бил конфискуван заради каране в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества или сте изплатили левовата му стойност като санкция, Вие бихте могли да се опитате да получите обезщетение чрез предявяване на иск за непозволено увреждане 

*Ще отпаднат само разпоредбите – изцяло или частично, които са посочени от Върховния касационен съд, защото Конституционният съд се произнася само по направеното искане според чл. 22, ал.1 от Закон за Конституционния съд.

Публикувано на: 25/04/2024

Никалас Ангелов

Никалас Ангелов е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров” от септември 2023г. Той е студент втори курс, специалност “Право” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.