Европейската комисия прие Делегиран регламент относно Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), съгласно изискванията на Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта.

Стандартите за отчитане на устойчивостта имат за цел да гарантират качеството на отчитаната информация, да избегнат непропорционалната административна тежест за дружествата и да уточнят информацията, която дружествата трябва да оповестяват по отношение на конкретни екологични, социални и управленски фактори и фактори, свързани с правата на човека.

Изискваната информация включва:

  • описание на бизнес модела и стратегията на дружеството
  • времеви цели, свързани с въпросите на устойчивото развитие
  • описание на ролята на административните, управителните и надзорните органи във връзка с въпросите на устойчивото развитие
  • политиките на дружеството по отношение на въпросите на устойчивостта
  • съществуването на схеми за стимулиране, свързани с въпросите на устойчивостта
  • описание на процеса на надлежна проверка, прилаган от дружеството във връзка с въпросите на устойчивостта
  • основните неблагоприятни въздействия, свързани с дейността на дружеството и неговите вериги на снабдяване.
  • действия, предприети от дружеството във връзка с неблагоприятните въздействия
  • ключови рискове за дружеството във връзка с въпросите на устойчивостта и съответните показатели за изискваните оповестявания.

Тези стандарти изискват също така уточняване на перспективна, ретроспективна, качествена и количествена информация и отчитат трудностите, които дружествата могат да срещнат при събирането на информация по веригата на снабдяване.

Новите стандарти за докладване са насочени и към стандартизиране на изискванията за докладване, произтичащи от конкретни актове на правото на Европейския съюз.

Какви са целите?

Очаква се общите стандарти да помогнат на дружествата да намалят разходите си за отчитане в средносрочен и дългосрочен план. Понастоящем проблемите с качеството на отчитането на устойчивостта създават неясноти. Надеждното и висококачествено публично отчитане от страна на дружествата ще спомогне за създаването на култура на по-голяма публична отчетност.

Стандартите, приети от Комисията, се основават на техническите становища (проекти на стандарти) на EFRAG. EFRAG (известна преди като Европейска консултативна група по финансово отчитане) е независим консултативен орган с участието на множество заинтересовани страни, финансиран предимно от ЕС. Нейните проекти на стандарти се разработват с тясното участие на инвеститори, дружества, одитори, гражданското общество, профсъюзи, представители на академичните среди и национални създатели на стандарти.

Отчитане от страна на дружествата

Както се изисква от Директивата за счетоводството , ESRS възприемат „двойна перспектива на същественост“, т.е. задължават дружествата да докладват както за въздействието си върху хората и околната среда, така и за това как социалните и екологичните въпроси създават финансови рискове и нови възможности за дружеството.

В съответствие с предложението на EFRAG има 12 ЕСС, които обхващат целия спектър от въпроси, свързани с устойчивото развитие. Всички останали стандарти и отделните изисквания за оповестяване и точки от данни в тях са обект на оценка по същество. Това означава, че дружеството може да пропусне информация, която не е релевантна (съществена) за неговия бизнес модел и дейности.

Европейската комисия е направила редица промени в проектите на стандарти, представени от EFRAG. Тези промени гарантират, че стандартите са пропорционални, без да застрашават постигането на заложените цели. Промените се разделят на три основни категории:

– Поетапно въвеждане на определени изисквания за отчитане;

– предоставяне на по-голяма гъвкавост на дружествата сами да решават коя точно информация е уместна („съществена“);

– превръщане на някои от предложените изисквания в доброволни.

Директивата за счетоводството, изменена с ДСОР, не налага нови изисквания за оповестяване на малките и средните предприятия (МСП), с изключение на регистрираните на борсата МСП. EFRAG периодично ще издава допълнителни необвързващи технически насоки относно прилагането на ЕСС.

Степенуване на прилагането

С цел да се улеснят дружествата, особено по-малките, които за първи път се сблъскват с изискванията за отчитане на устойчивостта, бяха въведени нови критерии:

На дружествата с по-малко от 750 служители се разрешава да пропуснат данните за емисиите на парникови газове от тип 3 (обхват 3) и изискванията за оповестяване, посочени в стандарта за ,,вътрешен персонал’’, през първата година от прилагането на стандартите. Освен това им е разрешено да пропуснат изискванията за оповестяване, посочени в стандартите относно биоразнообразието и персонала по веригата на доставките, засегнатите общности, потребителите и крайните потребители през първите две години от прилагането на стандартите.

На всички дружества се разрешава да пропуснат през първата година от прилагането на стандартите информацията за очакваните финансови въздействия, свързани с неклиматични екологични проблеми, като замърсяване, използване на вода, биоразнообразие и използване на ресурси. Освен това те могат да пропуснат някои данни, свързани с техния персонал, като например социална закрила, хора с увреждания, здраве, свързано с работата, и баланс между професионалния и личния живот.

Корпоративното отчитане на устойчивостта става все по-актуално, а приемането на Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) има за цел да насърчи прозрачността и корпоративната отговорност при справянето с екологичните и социалните предизвикателства.

Направените неотдавна промени в ЕСУР, отчитащи нуждите на дружествата и заинтересованите страни, имат за цел да осигурят, при спазване на принципа на пропорционалност, справедлив баланс между административната тежест, която трябва да се понесе при събирането на информация, и значимостта на самата информация.

По материала работи: Виолета Велкова

Публикувано на: 14/08/2023

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.