Новини

Безвъзмездна помощ от ЕС за обновяване на жилищните сгради – регистрация на сдружение на собствениците по ЗУЕС

Европейският съюз предоставя финансиране за редица проекти и програми, свързани с обновяване на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по...

Годишен финансов отчет

Какво е годишният финансов отчет? Годишният финансов отчет (ГФО) представлява „структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността...

Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта в бизнеса

Европейската комисия прие Делегиран регламент относно Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), съгласно изискванията на Директивата за корпоративното отчитане...