Как се променят процесуалните правила за данъчните дела?

Депутатите приеха на второ четене измененията в АПК и ДОПК, уреждащи подсъдността на данъчните дела. Въпреки че другите нови изменения в АПК ще влязат в сила в началото на 2019 г., изрично бе гласувано, че смяната на подсъдността на данъчните дела ще влезе в сила още с обнародването на закона в Държавен вестник.

Данъчните дела няма не се гледат както досега в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, а от всичките 28 административни съдилища в Р. България. За да не могат жалбоподателите да си избират съд, като сменят постоянния адрес или седалището си в хода на производството.

Изменение в чл. 156 от ДОПК

Нормата на чл. 156, ал. 1 от ДОПК придоби следната окончателна редакция:

 „Ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл. 155, може да се обжалва чрез решаващия орган в 14-дневен срок от получаването на решението. Делото се разглежда от административния съд, в чийто съдебен районен е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя към момента на извършването на първото действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол от органите по приходите“.

Бяха приети промени в подсъдността на още четири вида данъчни дела:

  • на отсрочване и разсрочване на публични вземания (чл. 187 ДОПК);
  • на обезпечения на публични вземания (чл. 197 ДОПК);
  • свързаните със защита срещу принудително изпълнение (чл. 268 ДОПК);
  • по обжалването на действията за обезпечаване на доказателства (чл.41 ДОПК).

Бе прието в тези случаи съдебното обжалване на актовете на данъчните да става пред административния съд по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя/длъжника.

Беше създадена нова ал. 6 на чл. 160 от ДОПК съгласно която решенията на административните съдилища по дела, в които се обжалват установени с ревизионния акт на физическо лице публични вземания общо до 750.00 лв.м  ще са окончателни. За юридическите лица на касационно обжалване ще подлежат решенията на първата инстанция по ревизионни актове за над 4 000.00лв.

Публикувано на: 26/07/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.