Какви са задълженията за търговци, са без дейност?

Съществуват различни хипотези, при които е налице  липса на дейност/неактивност на търговско предприятие. Въпреки липсата на дейност и реализиран оборот, за тези дружества съществуват задължения за извършване на определени правни и фактически действия.

Какво е „предприятие без дейност“?

В Допълнителните разпоредби към Закона за счетоводството е дадена точна дефиниция за „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“. За да бъдат квалифицирани като такива, те трябва да отговарят едновременно на следните условия:

  1. през отчетния период не са сключвали сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  2. през отчетния период не са възникнали условия за признаване на приход по смисъла на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  3. през отчетния период не са осъществявали дейност, свързана с производство, продажба и/или инвестиции.
  4. през отчетния период не са купували стоки и/или услуги с цел получаване на доходи и печалби

Облекчен режим за фирмите без дейност

Промените в законодателството през последните две години предвидиха значителни облекчения в режима на отчетността на дружествата, които отговарят на посочените по-горе условия.

Първата стъпка в тази насока беше направена с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях отпадна задължението за подаване на годишна данъчна декларация до Националната агенция за приходите.

На следващо място беше отменено изискването за публикуване и на Годишен финансов отчет за отчетния период, както и изискването за заплащане на държавна такса към Агенцията по вписванията.

Въпреки облекченията, за дружествата, които не са упражнявали дейност през съответния период, съществуват задължения за деклариране на това обстоятелство посредством следните документи:

 I. Декларация по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството, т.нар. декларация за неактивност.

От началото тази година е утвърден образец на тази декларация. Тя се подава в Търговския регистър, като към нея се прилага и декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел относно истинността на заявените обстоятелства.

Такси за обявяването на декларацията в Търговския регистър не се дължат.

Декларацията по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството се подава в срок до 31 март на годината, следваща отчетния период. Съгласно последните промени в закона неактивността на дружеството се декларира еднократно.

Това означава, че ако предприятието е било без дейност през 2019 г. и това е декларирано в законоустановения срок (до 31 март 2020 г.), то през 2021 г. отсъства задължение за повторно деклариране на същото обстоятелство.

Подаването на декларацията за неактивност става на място в Агенцията по вписванията от управителя на дружеството или изрично упълномощено лице, онлайн от управителя чрез използване на квалифициран електронен подпис, както и от адвокат с изрично пълномощно.

Важно пояснение е, че счетоводителите нямат право да подават декларация за неактивност.


II. Декларация за неактивност до Националния статистически институт

Съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, за дружествата, които на били без дейност по смисъла на Закона за счетоводството за отчетния период, съществува задължение за подаване на декларация по образец на НСИ.

Срокът за изпълнение на това задължение е до 30 април на годината, следваща отчетния период, като не се изискват такси.

Подаването на декларацията до НСИ става:

  • на място в съответното Териториално статистическо бюро.
  • онлайн чрез квалифициран електронен подпис в Информационна система “Бизнес статистика” на НСИ;
  • онлайн чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП в Информационна система “Бизнес статистика” на НСИ;
  • онлайн чрез имейл до отдел „Статистически изследвания“ към съответното териториално бюро;

Декларация за неактивност до Националния статистически институт подават и тези предприятия, които са осъществявали дейност през отчетния период, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет. Разликата е, че за тях срокът е до 31 март на годината, следваща отчетния период.

III. Подаване на ДДС декларации

В случай че предприятието без дейност е регистрирано по ЗДДС, то задължението за ежемесечно подаване на декларация остава, макар и предприятието да не упражнява дейност.

Всички необходими Справки и оборотни дневници трябва да бъдат декларирани с нулеви стойности, като при неизпълнение на това задължение на съответното предприятие следва да бъде наложена имуществена санкция, съгласно ЗДДС.

Предприятията без дейност следва да подават и съответните декларации към НОИ, ако управител или служител е в болничен отпуск или в майчинство.

Публикувано на: 06/03/2020

Кристиана Тинчева

Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.