регистър

От днес, 27 юли, спира функционирането на отделните сайтове на двата регистъра и стартира новия портал на Агенция по вписванията (АВ).

Единният портал обединява Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и Имотния регистър в обща система на следния адрес: https://portal.registryagency.bg/register. Проектът се реализира чрез финансиране на Оперативна програма „Добро управление“.

Към този момент сайтовете са обединени, но самите регистри все още не са. Интеграцията е в начален етап и за да се задълбочи са необходими промени в законодателството.

Още на 9-ти юни бе осигурен достъп до единния портал. Към онзи момент потребителите имаха единствено възможност да регистрират профили и да присъединят към тях електронен подпис, сертификат, издаден от АВ или персонален идентификационен код от Национална агенция за приходите (НАП).

Какво ново можем да очакваме?

Системите на Агенция по вписванията се обединяват с външни регистри, което безспорно е удобство за потребителите. Връзката на АВ със системата на НАП позволява при първоначална регистрация на търговец да поиска и регистрация по ДДС.

АВ е свързана и с регистрите за местните данъци и такси, което позволява на агенцията автоматично да изпраща информация до съответните общини за всички сделки, които са се осъществили на тяхна територия, което освобождава гражданите от подаване на декларации.

Към Имотния регистър са добавени и три нови електронни услуги, които са безплатни за потребителите, а именно:

  • чрез входящ номер – проверка на статус на заявление;
  • чрез идентификатор на имот – проверка към коя от 113-те служби по вписвания е имотът, както и
  • калкулатор за държавни такси.

По-висока сигурност на предоставените данни

Освен удобството за потребителите, които могат да ползват повече от един регистър на едно място, чрез единен общ портал, основната предпоставка за тази промяна е предоставяне на по-високо ниво на сигурност. Това следва като резултат от по-високата техническа сигурност – модерни информационни системи, съчетани с използването на  най-новите разработки в сферата на софтуерните услуги.

По-високата сигурност идва и от достъпа, който ще бъде по-различен. В единния портал, голяма част от справките ще бъдат достъпни след регистрация с имейл, но за детайлните справки ще се изисква допълнителна идентификация на лицето, което иска да извърши определена справка с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код от НАП.

Юридическите лица, ще могат да ползват услугите, чрез своите служители. В новия портал могат да влизат само регистрирани потребители като физически лица. Новата система позволява да се проследи кой потребител кога е влизал и какви справки е извършвал. Тази възможност за проследяване е по отношение на документи, които съдържат лични данни. Не се прилага по отношение на справките, които са публични и безплатни – например обявени актове.

Заплащането на услуги, когато това се налага, ще става чрез ePay и вече няма да се приемат платежни нареждания.

Предоставяне на лични данни

За обработката на лични данни, които се предоставят, не е необходимо изрично съгласие за това от потребителите. Тази чувствителна информация се обработва от АВ на законово основание. АВ има задължение да осведоми потребителите за какви цели ще бъдат обработвани предоставените данни, както и по какъв начин ще бъдат съхранявани. И в двата регистъра са качени политики за сигурност, които изясняват тези въпроси.

Когато се предоставят документи с чувствителна информация, като лични данни, следва да бъдат осигурени и копия със заличени същите данни.

Необходима е пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел

Официалният край на проекта по обединяването на двата регистъра и създаването на единен общ портал е 31 декември 2020 г. До края на този срок, всички сдружения, фондации и други подобни организации, които са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) при окръжните съдилища, трябва да се пререгистрират в регистъра към Агенцията по вписванията. За тези фондации и сдружения, които не са подали заявление за пререгистрация до края на официалния срок в закона не са споменава какви ще бъдат последиците.

Публикувано на: 27/07/2020

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.